Plan zalesienia

Rolnicy ubiegający się o wsparcie na zalesienie są zobligowani do wcześniejszego złożenia wniosku o sporządzenie planu zalesienia do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wsparcie na zalesienie jest udzielane do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Plan zalesienia powinien:

1.    zawierać:

a)    elementy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zalesieniowego oraz dane dotyczące podmiotu realizującego ten plan:

-      imię i nazwisko albo nazwę,

-      określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,

-    numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

b)   podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który sporządził ten plan, zwanego dalej „nadleśniczym”,

c)    dokumenty dołączone przez podmiot realizujący ten plan do wniosku o sporządzenie tego planu,

2.    obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks gruntów przeznaczonych
do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną,

3.    być sporządzony przy uwzględnieniu:

a)    stanu faktycznego gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną, którego granice są oznakowane w terenie;

b)   wymagań określonych w art. 6 lit. d ppkt ii rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 807/2014, co oznacza że zalesienie powinno składać się z mieszanki gatunków drzew, która obejmuje:

- przynajmniej 10 % drzew liściastych na obszar lub

-  minimalnie trzy gatunki lub odmiany drzew, z których najrzadsze pokrywają przynajmniej 10 % obszaru.

Zalesienie należy wykonać przy użyciu drzew i krzewów wskazanych w załączniku nr 1 oraz zgodnie z liczbą sadzonek drzew na hektar, która jest określona w załączniku numer 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 585 z późn. zm.):

GATUNKI I RODZAJE RODZIMYCH DRZEW I KRZEWÓW WYKORZYSTYWANYCH DO ZALESIENIA 

Załącznik nr 1 - otwórz

LICZBA SADZONEK DRZEW NA HEKTAR - Załącznik nr 2 - otwórz