Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa w 2021 roku.

O premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową może ubiegać się rolnik, który w latach 2015 - 2020 złożył wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, otrzymał postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy na zalesianie i wykonał zalesienie oraz złożył oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt.

Premia pielęgnacyjna - jest przyznawana corocznie przez okres 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej.

Premia zalesieniowa - jest przyznawana corocznie przez okres 12 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej.

Rolnicy mogą ubiegać się także o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia.

W celu otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, rolnik składa wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub wniosek o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną w terminie od 15 marca do 17 czerwca 2021 roku.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 12 lipca 2021 r. Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zmiany do wniosku można złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r.  jednak zmiana złożona po terminie składania zmian do wniosku do dnia 12 lipca 2021 r. za każdy dzień roboczy opóźnienia skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1%.

Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 17 czerwca 2021 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku po dniu 17 czerwca czerwca do dnia 12 lipca 2021 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony i złożony w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów.

Braki we wniosku oraz na załącznikach, uzupełnione po dniu 12 lipca 2021 r., nie są uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników, składa się na za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus na wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku.

Zmiana do wniosku może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek zalesionych lub ich dostosowaniu do uprzednio złożonego wniosku. Zmiana do złożonego wniosku może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni zalesionych działek. Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, np. złożenie załączników, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku.

Jeśli rolnik został poinformowany o nieprawidłowościach w złożonym wniosku lub został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zgłoszone zmiany nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych, w przypadku których wykryto nieprawidłowości. Fakt wytypowania rolnika do kontroli na miejscu wstrzymuje obsługę w biurze powiatowym formularza zmiany do czasu otrzymania wersji papierowej raportu z czynności kontrolnych w zakresie poddziałania 8.1 PROW 2014 -2020 lub raportu z czynności kontrolnych w zakresie wzajemnej zgodności, na podstawie którego stwierdza się czy rolnik był powiadomiony o kontroli, kiedy takie powiadomienie miało miejsce oraz czy na działce, w stosunku do której rolnik składa zmianę, stwierdzono nieprawidłowości. W sytuacji, kiedy na działce, w stosunku do której rolnik składa zmianę, zostały wykryte błędy, zmiana do wniosku jest wykluczana z obsługi sprawy.

Zmiana do złożonego wniosku może polegać na: dodaniu nowych działek zalesionych do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie tej płatności (nie ma możliwości zwiększenia powierzchni działek zalesionych zadeklarowanych wcześniej we Wniosku), zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni działek zalesionych.

Rolnik może w każdym momencie poinformować organ, że wniosek jest nieprawidłowy lub stał się niepoprawny od czasu jego złożenia, chyba że rolnik został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej. W takim przypadku nie stosuje się kar administracyjnych w odniesieniu do części wniosku, co do których beneficjent poinformował właściwy organ na piśmie (art. 15 rozporządzenia (UE) nr 640/2014).

Korekta do wniosku składana jest przez rolnika w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień oraz w przypadku stwierdzonych błędów oczywistych podczas kontroli kompletności.

Rolnik może w każdym momencie, złożyć formularz wycofania części wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej obejmujący wycofanie pojedynczych działek ewidencyjnych lub działek rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną. Uwzględnienie wycofania części wniosku jest możliwe o ile do wycofanych powierzchni nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na zastosowanie kar administracyjnych.

Rolnik może w każdym momencie, złożyć formularz wycofania całego wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej obejmujący wycofanie wszystkich działek ewidencyjnych lub działek rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną. Uwzględnienie wycofania całego wniosku jest możliwe o ile nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem sankcji wieloletnich.

Integralną częścią wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej są:

wyrysowania wszystkich działek zalesionych deklarowanych do pomocy i jeśli dotyczy - elementy krajobrazu podlegające zachowaniu (rowy, oczka wodne, drzewa – pomniki przyrody) oraz powierzchnie gruntów niezgłoszonych do płatności.

Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku,
w którym został złożony wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu zalesienia, lub złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia, kopię decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Premia zalesieniowa przyznawana na wniosek złożony w roku, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej, oraz kolejne premie zalesieniowe nie przysługują do gruntów objętych zobowiązaniem, jeżeli w wyniku oceny udatności uprawy leśnej, zostało stwierdzone, że uprawa jest nieudatna.