Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa w 2019 roku.

O premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową może ubiegać się rolnik, który w latach 2015 - 2018 złożył wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, uzyskał co najmniej 6 pkt w ramach weryfikacji kryteriów wyboru operacji i wykonał zalesienie lub wykona je wiosną 2019 r.

Premia pielęgnacyjna - jest przyznawana corocznie przez okres 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej.

Premia zalesieniowa - jest przyznawana corocznie przez okres 12 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej.

Rolnicy mogą ubiegać się także o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia.

W celu otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, rolnik składa wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub wniosek o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną w terminie od 15 marca do 30 maja 2019 roku.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 25 czerwca 2019 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 1 czerwca 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zmiany do wniosku można składać do dnia 15 czerwca 2019 r., jednak z uwagi na fakt, iż 15 czerwca 2019 r. przypada w sobotę, zmiany do wniosku złożone w dniu 17 czerwca 2019 r. (w poniedziałek) będą uważane za złożone w terminie., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 17 czerwca 2019 r. skutkuje pomniejszeniem premii do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiana do wniosku może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek zalesionych lub ich dostosowaniu do uprzednio złożonego wniosku. Zmiana do złożonego wniosku może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni zalesionych działek. Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, np. złożenie załączników, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 18 czerwca do dnia 25 czerwca 2019 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia. Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony w terminie do dnia 25 czerwca 2019 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów. Braki we wniosku oraz na załącznikach uzupełnione po dniu 25 czerwca 2019 r., nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej/pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.

Integralną częścią wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej są:

·         wyrysowania wszystkich działek zalesionych deklarowanych do pomocy i jeśli dotyczy - elementy krajobrazu podlegające zachowaniu oraz powierzchnie gruntów niezgłoszonych do płatności.

Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku,
w którym został złożony wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej
.