Wniosek w formie elektronicznej składany za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

 

W roku 2019 wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub wniosek o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną składa się na formularzu geoprzestrzennym za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, która jest udostępniona na stronie internetowej ARiMR.

Składając wniosek należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 w aplikacji eWniosekPlus.

 

Logowanie do aplikacji eWniosekPlus

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji eWniosekPlus mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji eWniosekPlus, analogicznie jak w roku 2018, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:

  • swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
  • kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2018 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku płatności w roku 2018 należy wprowadzić wartość 0).

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe (na ten adres będą przesyłane powiadomienia).

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2019.

Główne korzyści wynikające z wypełniania oraz złożenia wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 poprzez aplikację eWniosekPlus to:

  • brak konieczności uzupełniania danych alfanumerycznych w zakresie płatności obszarowych, wszystkie dane generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności,
  • brak konieczności wielokrotnego rysowania tych samych powierzchni w ramach działek rolnych głównych i podrzędnych, działki rolne generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw (powierzchni zalesionych) i wybranych płatności,
  • dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które prezentowane są w ramach przeglądu danych dla działek referencyjnych oraz wykorzystywane podczas kontroli wstępnych,
  • możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych, w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności oraz ich położenie nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku,
  • wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól, dołączania wymaganych załączników,
  • wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku o przyznanie płatności (ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiatowego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości),
  • możliwość złożenia wniosku oraz mobilny dostęp do konta przy użyciu tabletu lub smartfonu.

Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik jest prowadzony za pomocą kreatora. Aplikacja porównuje dane deklarowane przez rolnika z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie kwalifikowanego obszaru oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków. Prezentowane dane z bazy referencyjnej oraz wszelkie sprawdzenia odbywają się w oparciu o najbardziej aktualny stan bazy referencyjnej.

Na stronie internetowej www.arimr.gov.pl  ARiMR jest zamieszczona instrukcja wypełniania wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, a także filmy instruktażowe.