Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) za rok 2018

W przypadku, gdy przyznawana w drodze decyzji kwota premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną będzie zgodna z żądaniem rolnika określonym we wniosku, taka decyzja nie będzie faktycznie doręczana wnioskodawcy.

W przypadku, gdy decyzja, uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

Dniem doręczenia decyzji jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy rolnika lub rachunek strony prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej. Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika pomoc przyznaną decyzją, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona. Uznanie za doręczenie decyzji w sprawie przyznania rolnikowi płatności w pełnej wysokości pomimo tego, że rolnik tej decyzji faktycznie nie odebrał nie oznacza braku możliwości skorzystania przez niego z przewidzianych procedurą administracyjną uprawnień zarówno do zapoznania się z treścią takiej decyzji, jak i jej weryfikacji w trybach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Rolnik niezadowolony z kwoty przyznanych premii może zakwestionować decyzję zgodną z żądaniem rolnika w sprawie przyznania rocznych premii zarówno poprzez złożenie odwołania od decyzji, jak również wniosku o jej weryfikacje w trybach nadzwyczajnych. Odwołanie od decyzji zgodnej z żądaniem rolnika wnosi się w terminie 14 dni od daty uznania środków na rachunku bankowym rolnika. Żądanie doręczenia decyzji, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby rolnika, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym rolnika.

W przypadku, gdy rolnik wystąpił z żądaniem doręczenia decyzji, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku:

  • wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub
  • wygaśnięcia decyzji,
  • wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją

- do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 61 § 4 Kpa ) albo postanowienia w sprawie wznowienia postępowania (art. 149 § 1 Kpa) dołącza się decyzję spełniającą żądanie rolnika, o ile nie była ona uprzednio doręczona rolnikowi na jego żądanie.

Rolnik może, w każdym terminie, złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji, wniosek o udostępnienie decyzji spełniającej żądanie rolnika. Kierownik biura powiatowego Agencji udostępnia rolnikowi decyzję, o ile rolnik nie wystąpił z żądaniem jej doręczenia.