Zasady ubiegania się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w 2017 r.

O premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową może ubiegać się rolnik, który w latach 2015 - 2016 złożył wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, uzyskał co najmniej 6 pkt w ramach weryfikacji kryteriów wyboru operacji i wykonał zalesienie lub wykona je wiosną 2017 r.

Premia pielęgnacyjna - jest przyznawana corocznie przez okres 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej.

Premia zalesieniowa - jest przyznawana corocznie przez okres 12 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej.

Rolnicy mogą ubiegać się także o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia (otwórz).

W celu otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, rolnik składa do kierownika biura powiatowego ARiMR wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub wniosek o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną w terminie od 15 marca do 31 maja 2017 roku, poprzez wypełnienie wniosku o przyznanie płatności na 2017 rok. Wypełniając wniosek należy korzystać z Instrukcji wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2017 (dotyczy wniosków wstępnie wypełnionych, dostarczonych rolnikowi przez ARiMR) lub Szczegółowej instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020) na rok 2017.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 25 czerwca 2017 r. jednakże z uwagi na fakt, że 25 czerwca przypada w niedzielę, wniosek złożony 26 czerwca w poniedziałek będzie uważany za złożony w terminie. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 1 czerwca 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.  Wniosek uznaje się za złożony, jeżeli jest podpisany z podaniem imienia i nazwiska.

Zmiany do wniosku można składać do dnia 15 czerwca 2017 r., jednakże z uwagi na fakt, iż 15 czerwca 2017 r. jest świętem państwowym, zmiany do wniosku złożone w dniu 16 czerwca w piątek będą uważane za złożone w terminie.   Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 26 czerwca 2017 r., (z uwagi na fakt, iż 25 czerwca przypada w niedzielę) z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 16 czerwca 2017 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. W związku z faktem, iż 17 i 18 czerwca przypada w sobotę i niedzielę, złożenie zmiany do wniosku w terminie od dnia 17 do 19 czerwca spowoduje nałożenie jedynie 1% sankcji.

Zmiana do wniosku może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek zalesionych lub ich dostosowaniu (wraz z wymaganymi dla nich załącznikami) do uprzednio złożonego wniosku. Zmiana do złożonego wniosku może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni zalesionych działek. Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku. Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 31 maja 2017 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 16 maja do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia. Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów. Braki we wniosku oraz na załącznikach i na materiale graficznym, uzupełnione po dniu 9 czerwca 2017 r., nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej/pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.

Do wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej rolnik dołącza materiał graficzny, na którym wrysowuje granice zalesionego gruntu lub gruntu z sukcesją naturalną oraz zaznacza: drzewa stanowiące pomniki przyrody, rowy których szerokość nie przekracza 2m, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 - chyba, że rolnik 2017 roku ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył materiał graficzny. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

W przypadku, gdy przyznawana w drodze decyzji kwota premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną będzie zgodna z żądaniem rolnika określonym we wniosku, taka decyzja nie będzie faktycznie doręczana wnioskodawcy.

W przypadku, gdy decyzja, uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeni lub pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

Dniem doręczenia decyzji jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy rolnika lub rachunek strony prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej. Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika pomoc przyznaną decyzją, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona. Uznanie za doręczenie decyzji w sprawie przyznania rolnikowi płatności w pełnej wysokości pomimo tego, że rolnik tej decyzji faktycznie nie odebrał nie oznacza braku możliwości skorzystania przez niego z przewidzianych procedurą administracyjną uprawnień zarówno do zapoznania się z treścią takiej decyzji, jak i jej weryfikacji w trybach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Rolnik niezadowolony z kwoty przyznanych premii może zakwestionować decyzję zgodną z żądaniem rolnika w sprawie przyznania rocznych premii zarówno poprzez złożenie odwołania od decyzji, jak również wniosku o jej weryfikacje w trybach nadzwyczajnych. Odwołanie od decyzji zgodnej z żądaniem rolnika wnosi się w terminie 14 dni od daty uznania środków na rachunku bankowym rolnika. Żądanie doręczenia decyzji, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby rolnika, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym rolnika.

W przypadku, gdy rolnik wystąpił z żądaniem doręczenia decyzji, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku:

  • wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub
  • wygaśnięcia decyzji,
  • wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją

- do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 61 § 4 Kpa ) albo postanowienia w sprawie wznowienia postępowania (art. 149 § 1 Kpa) dołącza się decyzję spełniającą żądanie rolnika, o ile nie była ona uprzednio doręczona rolnikowi na jego żądanie.

Rolnik może, w każdym terminie, złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji, wniosek o udostępnienie decyzji spełniającej żądanie rolnika. Kierownik biura powiatowego Agencji udostępnia rolnikowi decyzję, o ile rolnik nie wystąpił z żądaniem jej doręczenia.

Dokumenty aplikacyjne - otwórz