Zasady ubiegania się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w roku 2016

O premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową może ubiegać się rolnik, który w 2015 r. złożył wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, uzyskał co najmniej 6 pkt w ramach weryfikacji kryteriów wyboru operacji i wykonał zalesienie jesienią 2015 r. lub wykona je wiosną 2016 r.

Rolnicy mogą ubiegać się także o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia - otwórz.

W celu otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, rolnik składa do kierownika biura powiatowego ARiMR wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w terminie od 15 marca do 15 czerwca 2016 roku. Ostateczny termin składania wniosku upływa w dniu 11 lipca 2016 r., ale skutkuje to zmniejszeniem o 1% kwoty należnych płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Do wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej rolnik dołącza materiał graficzny, na którym wrysowuje granice zalesionego gruntu lub gruntu z sukcesją naturalną oraz zaznacza: drzewa stanowiące pomniki przyrody, rowy których szerokość nie przekracza 2m, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 - chyba, że rolnik 2016 roku ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył materiał graficzny.

Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.