W ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska beneficjent zwraca pomoc, jeżeli nie zachował trwałości operacji,
w szczególności jeżeli przed upływem 5 lat od dnia wypłaty tej pomocy:

1)  wykonane inwestycje tj.: wprowadzenie drugiego piętra, dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego, wprowadzenie podszytu, założenie remizy, zostały zlikwidowane,

2)  przeniósł własność gruntów na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a podmiot, który nabył własność tych gruntów nie utrzymał celu operacji do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1, beneficjent zwraca jedynie część pomocy wypłaconą do tej części gruntu, na którym inwestycja została zlikwidowana.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2, beneficjent zwraca jedynie część pomocy wypłaconą do tej części gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz podmiotu, który nie utrzymał inwestycji do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Beneficjent zwraca pomoc na inwestycję polegającej na założeniu remizy w części przeznaczonej na jej ogrodzenie, jeżeli nie utrzymał tego ogrodzenia do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pomocy, lub siatka użyta do ogrodzenia nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia (co najmniej 2-metrowa, metalowa),
w okresie 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Jeżeli zostanie stwierdzone, że całkowity koszt operacji w ramach PROW przekracza 50 000 EUR, beneficjent umieszcza tablicę informacyjną z informacjami na temat projektu, podkreślając wsparcie finansowe ze strony Unii. Brak tablicy informacyjnej spowoduje zmniejszenie wypłaty przysługującej pomocy o 1 %.

W przypadku nieprzestrzegania realizacji wymogów planu inwestycji, jeżeli kwota, którą należy wypłacić beneficjentowi w oparciu o wniosek o przyznanie pomocy przekracza kwotę, którą należy wypłacić beneficjentowi po sprawdzeniu kwalifikowalności wniosku o przyznanie pomocy, nie więcej niż 10%, pomoc jest wypłacana w wysokości należnej beneficjentowi po uwzględnieniu kwalifikowalności wniosku o przyznanie pomocy. Jeżeli różnica jest większa niż 10%, pomoc jest dodatkowo pomniejszana o tę różnicę.