Termin i miejsce złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 2 maja do 12 czerwca 2019 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą właściciela lasu. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;
  2. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;
  3. pisemną zgodę na realizację inwestycji:

          a) pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności,

          b)  małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka.

W jednym wniosku o przyznanie pomocy można ubiegać się o przyznanie pomocy do gruntów objętych jednym planem inwestycji.

 

Właściciel lasu będzie mógł dokonać zmiany złożonego wniosku o przyznanie pomocy:

  • w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów dotyczących kwalifikowalności wniosku, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania pomocy lub
  • do dnia poprzedzającego dzień, w którym właściciel lasu został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty.