Grunt

Pomoc przyznawana jest do gruntu, na którym realizowane są inwestycje tj.:

1)   przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:

a)  wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat, lub

b)   dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od   21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach, lub

2)   zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę, lub

3)   założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów, lub

4)   czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych, lub

5)   zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na:

a) ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3, albo

b) zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2, albo

c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2.

Do wykonania inwestycji wymienionych w pkt 1-3 należy wykorzystać sadzonki drzew i krzewów wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Liczba sadzonek drzew użytych do wykonania inwestycji wymienionych w pkt 1-3 została określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Pomoc może być przyznana jednemu właścicielowi do powierzchni nie większej niż 20 ha,w całym okresie programowania.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawek pomocy oraz powierzchni gruntu, do którego przysługuje pomoc, z tym że w przypadku pomocy z tytułu wykonania ogrodzenia gruntu - jako iloczyn stawek pomocy oraz długości tego ogrodzenia.

Wysokość stawek pomocy jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.