Podddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nabór w 2020 r.

Wnioski do pobrania

Wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych - otwórz

Instrukcja składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycja zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego PROW 2014-2020 do ARiMR za pomocą platformy ePUAP - otwórz

Oświadczenie współwłaściciela gruntów objętych wnioskiem dotyczące wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji na gruntach będących przedmiotem współwłasności - otwórz

Oświadczenie małżonka beneficjenta dotyczące wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji na gruntach będących jego własnością - otwórz

Wniosek o przejęcie zobowiązania w przypadku, kiedy zdarzenie nastąpiło do dnia wydania decyzji przekazującemu/spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu:

Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania (transferowy) W-2/569 - otwórz

Oświadczenie pozostałych spadkobierców/zapisobierców windykacyjnych o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy/zapisobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu pomocy - otwórz

Oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wstąpienie rolnika do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy - otwórz