Podddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – nabór wniosków od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci

Pomoc jest przyznawana właścicielowi lasu, będącemu osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Pomoc może być przyznana właścicielowi lasu, jeżeli:

  1. został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności,
  2. zobowiązał się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

W ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu, jednorazowo, po wykonaniu inwestycji.

 

Grunt

Pomoc przyznawana jest do gruntu, na którym realizowane są inwestycje tj.:

1)   przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:

a)  wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat, lub

b)   dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od   21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach, lub

2)   zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę, lub

3)   założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów, lub

4)   czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych, lub

5)   zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na:

a) ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3, albo

b) zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2, albo

c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2.

Do wykonania inwestycji wymienionych w pkt 1-3 należy wykorzystać sadzonki drzew i krzewów wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

 

Liczba sadzonek drzew użytych do wykonania inwestycji wymienionych w pkt 1-3 została określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

 

Pomoc może być przyznana jednemu właścicielowi do powierzchni nie większej niż 20 ha,w całym okresie programowania.

 

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawek pomocy oraz powierzchni gruntu, do którego przysługuje pomoc, z tym że w przypadku pomocy z tytułu wykonania ogrodzenia gruntu - jako iloczyn stawek pomocy oraz długości tego ogrodzenia.

Wysokość stawek pomocy jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

Kryteria wyboru operacji

Pomoc będzie przysługiwała według kolejności ustalonej przy zastosowaniu wymienionych poniżej kryteriów wyboru operacji, jeżeli operacja uzyskała, co najmniej 8 punktów.

 

Lp.

Kryteria wyboru operacji

Liczba punktów

1

operacje obejmujące inwestycje polegające na założeniu remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów

20

2

operacje obejmujące inwestycje polegające na dolesianiu luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach

18

3

operacje obejmujące inwestycje polegające na wprowadzeniu drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat lub zróżnicowaniu struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę

16

4

operacje obejmujące inwestycje planowane na gruntach przylegających przynajmniej w części do śródlądowych wód powierzchniowych

14

5

operacje obejmujące inwestycje planowane na gruntach położonych w lasach uznanych za lasy szczególnie chronione

12

6

operacje obejmujące inwestycje planowane na gruntach położonych przynajmniej w części na obszarach parków narodowych lub rezerwatów przyrody lub obszarach Natura 2000

10

7

operacje obejmujące inwestycje dotyczące czyszczeń późnych rozumianych jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych

9

8

operacje obejmujące inwestycje planowane na gruntach położonych przynajmniej w części na obszarach zagrożonych erozją wodną

8

9

operacje obejmujące inwestycje planowane na gruntach położonych przynajmniej w części na obszarach ONW określonych dla PROW 2007-2013

6

 

Przy ustalaniu spełnienia kryteriów wyboru operacji obejmujących inwestycje wymienione powyżej, uznaje się, że inwestycje są planowane na gruntach  przylegających przynajmniej
w części do śródlądowych wód powierzchniowych, jeżeli przynajmniej w części są one położone w pasie o szerokości 5 m od krawędzi brzegu tych wód.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym podmiotom, których operacje uzyskały największą sumę punktów.

Jeżeli na podstawie kryteriów wyboru operacji nie można ustalić kolejności przysługiwania pomocy, w pierwszej kolejności pomoc ta przysługuje temu podmiotowi, który ubiega się
o przyznanie pomocy w niższej wysokości.

 

Plan inwestycji

W ramach tego poddziałania dla gruntów, do których właściciel ubiega się o pomoc sporządzany jest plan inwestycji. Wniosek o sporządzenie tego planu składa się do Nadleśnictwa wraz z niezbędnymi dokumentami:

1)  wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;

2)  wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

3)  oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o powierzchni gruntów, na których będą realizowane inwestycje, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

4)  zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzające, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

5)  materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

6)  kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;

7)  opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji z celami ochrony danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody;

8)  opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji z:

9)  celami ochrony danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,

10)  planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7.

Nadleśniczy sporządza plan inwestycji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o jego sporządzenie. Następnie, plan ten wraz z załącznikami wnioskodawca dołącza do wniosku o przyznanie pomocy, który składa w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

 

Termin i miejsce złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 2 maja do 12 czerwca 2019 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą właściciela lasu. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;
  2. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;
  3. pisemną zgodę na realizację inwestycji:

          a) pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności,

          b)  małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka.

W jednym wniosku o przyznanie pomocy można ubiegać się o przyznanie pomocy do gruntów objętych jednym planem inwestycji.

 

Właściciel lasu będzie mógł dokonać zmiany złożonego wniosku o przyznanie pomocy:

  • w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów dotyczących kwalifikowalności wniosku, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania pomocy lub
  • do dnia poprzedzającego dzień, w którym właściciel lasu został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty.

 

Zwrot i zmniejszenie wsparcia na inwestycje

W ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska beneficjent zwraca pomoc, jeżeli nie zachował trwałości operacji,
w szczególności jeżeli przed upływem 5 lat od dnia wypłaty tej pomocy:

1)  wykonane inwestycje tj.: wprowadzenie drugiego piętra, dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego, wprowadzenie podszytu, założenie remizy, zostały zlikwidowane,

2)  przeniósł własność gruntów na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a podmiot, który nabył własność tych gruntów nie utrzymał celu operacji do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

 

W przypadku, o którym mowa w pkt 1, beneficjent zwraca jedynie część pomocy wypłaconą do tej części gruntu, na którym inwestycja została zlikwidowana.

 

W przypadku, o którym mowa w pkt 2, beneficjent zwraca jedynie część pomocy wypłaconą do tej części gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz podmiotu, który nie utrzymał inwestycji do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

 

Beneficjent zwraca pomoc na inwestycję polegającej na założeniu remizy w części przeznaczonej na jej ogrodzenie, jeżeli nie utrzymał tego ogrodzenia do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pomocy, lub siatka użyta do ogrodzenia nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia (co najmniej 2-metrowa, metalowa),
w okresie 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

 

Jeżeli zostanie stwierdzone, że całkowity koszt operacji w ramach PROW przekracza 50 000 EUR, beneficjent umieszcza tablicę informacyjną z informacjami na temat projektu, podkreślając wsparcie finansowe ze strony Unii. Brak tablicy informacyjnej spowoduje zmniejszenie wypłaty przysługującej pomocy o 1 %.

 

W przypadku nieprzestrzegania realizacji wymogów planu inwestycji, jeżeli kwota, którą należy wypłacić beneficjentowi w oparciu o wniosek o przyznanie pomocy przekracza kwotę, którą należy wypłacić beneficjentowi po sprawdzeniu kwalifikowalności wniosku o przyznanie pomocy, nie więcej niż 10%, pomoc jest wypłacana w wysokości należnej beneficjentowi po uwzględnieniu kwalifikowalności wniosku o przyznanie pomocy. Jeżeli różnica jest większa niż 10%, pomoc jest dodatkowo pomniejszana o tę różnicę.

 

Przydatne definicje

Czyszczenia późne – zabiegi pielęgnacyjne prowadzone w młodych drzewostanach po osiągnięciu przez nie zwarcia i zróżnicowaniu pozycji biosocjalnych drzew, mają charakter selekcji negatywnej. Celem czyszczeń późnych jest rozluźnienie drzewostanu i usunięcie drzew niepożądanych w drzewostanie (drzewa wadliwe, rozpieracze).

 

Lasy ochronne – lasy szczególnie chronione ze względu na pełnione funkcje lub stopień zagrożenia. Są to lasy, które:

1)   chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin;

2)   chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów;

3)   ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków;

4)   są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu;

5)   stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej;

6)   mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa;

7)   są położone:

a)   w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców,

b)   w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056),

c)    w strefie górnej granicy lasów.

 

Grunty erozyjne – obszary, na których występuje proces erozyjnego niszczenia powierzchni terenu przez wodę, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344, z późn. zm.).

 

Śródlądowe wody powierzchniowe – wszystkie słodkie wody powierzchniowe, stojące i płynące. Warunek przylegania lasu do śródlądowych wód powierzchniowych nie uznaje się za spełniony w przypadku rowów melioracyjnych.

 

Obszary ONW – określono w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego PROW 2007–2013 (Dz. U. poz. 329, z późn. zm.).

 

Remiza – wydzielone fragmenty upraw lub drzewostanów o znacznie rozluźnionym zwarciu, w których dokonuje się zasadniczych zmian warunków środowiskowych, poprzez wprowadzenie określonych gatunków roślin drzewiastych i krzewiastych, rosnących w znacznym zwarciu.

 

Podszyt – drzewa i krzewy rosnące w dolnej warstwie drzewostanu mające na celu pielęgnowanie siedliska. Podszyt ma również ważne znaczenie biocenotyczne i glebochronne; pełni istotną rolę w zapewnieniu trwałości ekologii środowiska leśnego, zwłaszcza na siedliskach ubogich.

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu – plan sporządzony dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa oraz dla lasu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej.