Wnioski transferowe dla wniosku o przyznanie wsparcia na zalesianie na rok 2020

Symbol formularza W-2/396

Wzór wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania wsparcia na zalesienie (PROW 2014–2020) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie wsparcia na zalesienie, lub w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego, które nastąpiły do dnia doręczenia decyzji. - otwórz

Oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego właściciela na miejsce rolnika i przysłanie mu wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej - otwórz

Oświadczenie pozostałych spadkobierców - otwórz

Oświadczenie przejmującego o kontynuowaniu zobowiązania - otwórz

Symbol formularza W-3/396

Wzór wniosku o wypłatę wsparcia na zalesienie na rok   na zalesienie. Dotyczy rolnika, który został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego nastąpiło następstwo prawne - otwórz