Kompleks

Kompleks są to grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, graniczące ze sobą, stanowiące zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo, mogące zawierać elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności wskazane w planie zalesienia, w szczególności:

  • powierzchnie pod liniami przesyłowymi, których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami,
  • śródlądowe wody powierzchniowe, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, oraz stawy na gruntach rolnych,
  • uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek o wypłatę płatności na zalesianie PROW 2004-2006 oraz wniosek wypłatę pomocy na zalesianie PROW 2007-2013,
  • kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu,
  • elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jeżeli szerokość tych elementów przekracza szerokości określone w tych przepisach

-   położone w obrębie działek przeznaczonych do zalesienia.