Informacja dotycząca działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Prezes Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w 2017 r. Wsparcie na zalesienie jest premią inwestycyjną, która realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, które ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach z sukcesją naturalną.

W ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie w formie 3 premii: wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej.

Rolnik, który chce otrzymać pomoc na założenie uprawy leśnej, w 2017 r. powinien złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, natomiast wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej powinien złożyć w 2018 r. i w kolejnych latach.

Wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.

Pomoc na zalesienie, w tym wsparcie na zalesienie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha, w całym okresie programowania.