Termin i miejsce złożenia wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać w terminie od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą rolnika. Do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie należy dołączyć następujące dokumenty:

Do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesianie należy dołączyć następujące dokumenty:

1.  kopię planu zalesienia - otwórz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;

2. pisemną zgodę:

  • pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności,
  • małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika;

3. dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia;

4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W jednym wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie można ubiegać się o wsparcie na zalesienie gruntów objętych jednym planem zalesienia.

W kampanii 2016 r. rolnicy będą mogli dokonać zmiany złożonego wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:

  • w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów dotyczących kwalifikowalności wniosku, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie lub
  • do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty.