7.4.1. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 • budowę, przebudowę  lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
 • kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  przestrzennego.

Beneficjent

 • gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST - w przypadku budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne,
 • gmina - w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej oraz poddziałania Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury - na zakres dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;
 • koszty związane z kształtowaniem przestrzeni;
 • koszty zakupu nowych urządzeń, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

 • będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
 • będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
 • będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;

jest realizowana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST, i została zaakceptowana przez tę jednostkę.

Harmonogram naborów wniosków - otwórz