Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy  producentów na rynku wewnętrznym.

Cel  realizacji działania
Usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cel szczegółowy
Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Budżet
Dla całego działania M03 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych budżet działania wynosi 33 mln euro (33 004 179), w skład którego wchodzą dwa poddziałania, w tym dla omawianego poddziałania 14 999 601 euro z podziałem na:
Mazowieckie 2 281 439 euro.
Pozostałe województwa 12 718 162 euro.

Beneficjent działania
Pomoc jest przyznawana grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.):

a)  której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
b)  która składa się co najmniej z dwóch członków wytwarzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach systemów jakości wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania;
c)  której członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości, stanowią nie więcej niż 20% liczby członków tej grupy (w praktyce warunek ten możliwy jest do spełnienia dla grup składających się z co najmniej 5 członków);
d)  która nie otrzymuje dofinansowania na działania promocyjne i informacyjne w rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte operacją, która dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania;
e)  która, realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne, które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.) lub w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE)  nr 1234/2007;
f)  której członkowie - jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej lub umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie której podmioty, które ją zawarły - zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy;
g)  w skład której nie wchodzą członkowie będący członkami innej grupy producentów ubiegającej się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2, której złożony wniosek o przyznanie pomocy dotyczy co najmniej jednego tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego, wytwarzanego w ramach systemów jakości wymienionych w rozporządzeniu podwykonawczym dla poddziałania.

Forma pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja).

Poziom pomocy
Wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizacje operacji nie może przekroczyć kwoty
 2 500 000 zł.
Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 70 % kosztów kwalifikowanych operacji (tj. 2 500 000 X 70% = 1 750 000 zł), poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w tej umowie.

Warunki kwalifikowalności
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Dyrektora Generalnego KOWR na podstawie sumy uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

  1. efektywność zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie liczby kanałów przekazu;
  2. brak uzyskania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oraz przez jego członków wsparcia w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
  3. czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa się wyłącznie z producentów  produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów jakości wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania.

Ważne: W trakcie realizacji PROW 2014-2020 jednemu beneficjentowi pomoc może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy.

Nabór
Dyrektor Generalny KOWR podaje do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej administrowanej przez KOWR ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem terminu składania tych wniosków.

Ogłoszenie zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a także informację na temat systemów jakości spośród wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania, których dotyczy planowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy jest nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni.

Przyznanie pomocy
Dyrektor Generalny KOWR ustala kolejność przysługiwania pomocy w terminie 120 dni od dnia upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

Podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, które nie spełniają warunków określonych rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania, lub których wnioski o przyznanie pomocy nie uzyskały minimalnej liczby punktów, pomocy nie przyznaje się.

Informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy oraz liczby punktów przyznanych każdemu z tych podmiotów Dyrektor Generalny KOWR podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez KOWR, w terminie 7 dni od dnia ustalenia kolejności przysługiwania pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy KOWR wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez KOWR. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się
w Centrali KOWR w dniu zawarcia umowy.

Wniosek o płatność
Wniosek o płatność składa się, w formie pisemnej, w Centrali KOWR, w terminie określonym w umowie.
KOWR rozpatruje wniosek o płatność w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wypełnionego we wszystkich wymaganych pozycjach, do którego załączono wszystkie wymagane dokumenty.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy beneficjenta, w terminie 30 dni od dnia otrzymania z KOWR polecenia wypłaty pomocy.

Aktualny stan prawny

  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 r. poz. 541 z poźn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.z 2018 r. poz.627 );
  3. Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm. );
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1080 z późn. zm.).