Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy  producentów na rynku wewnętrznym

Cel  realizacji działania

Usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cel szczegółowy

Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe

Budżet

Dla całego działania M03 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych budżet działania wynosi 33 mln euro (33 004 179), w skład którego wchodzą dwa poddziałania, tym dla omawianego poddziałania 14 999 601 euro z podziałem na:

Mazowieckie 2 281 439 euro
Pozostałe województwa 12 718 162 euro

Beneficjent działania

Grupa producentów utworzona przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości.

Pomoc przyznawana jest grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), która:

 • składa się co najmniej z dwóch członków wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, zwane dalej "produktami rolnymi lub środkami spożywczymi", w ramach systemów jakości objętych rozporządzeniem wykonawczym,
 • członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości stanowią nie więcej niż 20% liczby członków tej grupy (warunek ten możliwy jest do spełnienia dla grup składających się z co najmniej 5 członków.

Forma pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja).

Poziom pomocy

Wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizacje operacji nie może przekroczyć kwoty 2 500 000 zł.
Pomoc przyznaje się w formie refundacji 70 % kosztów kwalifikowanych operacji (tj. 2 500 000 X 70% = 1 750 000 zł).

Warunki kwalifikowalności

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

 1. Efektywność działań informacyjno-promocyjnych w zakresie liczby kanałów przekazu,
 2. Zasięg terytorialny działań informacyjno-promocyjnych,
 3. Brak wsparcia wnioskodawcy w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego PROW 2007-2013,
 4. Skład grupy (preferowane są grupy w których skład nie wchodzą członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości.

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia poddziałania dla operacji typu Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego (stan na 31.12.2015 r.):

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy ogłasza Prezes Agencji Rynku Rolnego, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków.
 2. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.
  W ramach poddziałania odbył się już nabór wniosków o przyznanie pomocy, który trwał od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r., W ramach którego złożono 84 wnioski o przyznanie pomocy na kwotę 121 809 726,52 zł (co może spowodować, że nie zostanie ogłoszony kolejny nabór ze względu na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizacje tego poddziałania).
 3. Prezes Agencji Rynku Rolnego, w terminie 90 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, ustala kolejność przysługiwania pomocy i w terminie 7 dni podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARR informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych wnioskodawców oraz liczby przyznanych punktów.
 4. Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy, uwzględnia się wszystkie kompletne wnioski o przyznanie pomocy, złożone w terminie składania wniosków. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którym przyznano największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 5 punktów.
  W przypadku wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punków, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje liczba kanałów przekazu, planowanych do wykorzystania, począwszy od największej.
 5. W przypadku wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punktów i planują wykorzystać taką samą liczbę kanałów przekazu, o kolejności przyznania pomocy decyduje data złożenia kompletnego wniosku. W terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ARR wzywa wnioskodawcę do zawarcia umowy.
 6. Beneficjent składa wniosek o płatność po zrealizowaniu operacji lub jej etapu.
 7. ARR rozpatruje wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność.

Aktualny stan prawny

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 r. poz. 541 z poźn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz 2016 r. poz. 337);
 3. Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1755 i 2016 poz. 1719);
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U poz. 1080).