Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CZWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 3 - SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH DLA PODDZIAŁANIA 3.1 - WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI.

Ogłoszenie Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o terminie czwartego naboru wniosków o przyznanie pomocy:
Termin składania wniosków: od 27.11.2018 r. do 28.12.2018 r.

Czwarty nabór dotyczy rolników uczestniczących w unijnych systemach jakości:

 • Chronione Nazwy Pochodzenia,
 • Chronione Oznaczenia Geograficzne,
 • Gwarantowane Tradycyjne Specjalności,
 • System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
 • Rolnictwo ekologiczne.

Poprzednie nabory wniosków o przyznanie pomocy były realizowane:

 • od 01.12.2015 r. do 29.01.2016 r.
 • od 02.11.2016 r. do 31.12.2016 r.
 • od 28.11.2017 r. do 29.12.2017 r.

Cel realizacji działania:

Usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cel szczegółowy:

Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe

Instytucja wdrażająca działanie:

Wnioski przyznanie pomocy oraz płatności w poddziałaniu 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości należy składać do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci  oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Formularze wniosków można również pobrać za pomocą poniższego linka: Dokumenty aplikacyjne, ze strony ARiMR.

Terminy i działania związane z nowym naborem wniosków:

 1. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej rozporządzeniem (treść przedmiotowego rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), od daty czwartego naboru, wsparcie będzie. mogło zostać przyznane nie tylko tym rolnikom, którzy dopiero przystępują do systemu jakości — jak to miało miejsce w trakcie poprzednich trzech naborów, ale również i tym rolnikom, którzy przystąpili do wybranego systemu jakości w roku, w którym składają wniosek o przyznanie pomocy, lub w pierwszym roku poprzedzającym rok, w którym składają wniosek o przyznanie pomocy, lub w drugim roku poprzedzającym rok, w którym składają wniosek o przyznanie pomocy.
 2. Liczba okresów wsparcia, przysługująca beneficjentom poddziałania 3.1, wynika z różnicy pomiędzy datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy a datą przystąpienia do systemu jakości. Jeżeli różnica wynosi 2 lata, rolnikowi przysługuje 3 letni okres wsparcia, począwszy od daty przystąpienia do systemu jakości. Jeżeli różnica wynosi 1 rok, rolnikowi przysługuje 4 letni okres wsparcia. Jeżeli rolnik przystąpił do systemu jakości w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przysługuje mu 5 letni okres wsparcia.
 3. Data, na podstawie której, określany jest termin przystąpienia do wybranego systemu jakości, jest wyznaczana w sposób odrębny w zależności od systemu jakości, w oparciu o:

  •  datę objęcia gospodarstwa Wnioskodawcy systemem kontroli, wynikającą z wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą potwierdzenia albo
  • datę złożenia do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (IJHARS), wniosku o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego, ze specyfikacją.

 4. Rodzaj załącznika do wniosku o przyznanie pomocy jest uzależniony od systemu jakości, którego dotyczy ten wniosek i może nim być np.: pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa Wnioskodawcy systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub w pierwszym roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek o przyznanie pomocy, wydane przez upoważnioną jednostką certyfikującą.
 5. Począwszy od daty czwartego naboru, na etapie złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wymagane jest przekazanie oświadczeń Wnioskodawcy nt.:

  • przyznania mu jednolitej płatność obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy albo za rok poprzedzający rok złożenia wniosku,
  • członkostwa w grupie producentów działającej w ramach jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy złożony wniosek o przyznanie pomocy - jeżeli Wnioskodawca jest członkiem takiej grupy producentów.

 6. Od 2018 r. nie stosuje się w Polsce przepisów o rolniku aktywnym zawodowo. Uległy więc zmianie, w stosunku do wcześniejszych naborów, oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące spełniania kryteriów przysługiwania pomocy.

Zasady realizacji procesu przyznania i wypłaty pomocy:

 1. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 60 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, ustala kolejność przysługiwania pomocy i w terminie 7 dni podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez KOWR informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych Wnioskodawców oraz liczby przyznanych punktów.
 2. Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy, uwzględnia się wszystkie kompletne wnioski o przyznanie pomocy, złożone w terminie składania wniosków Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje Wnioskodawcom, którym przyznano największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 2 punkty.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punków, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia posiadanych użytków rolnych, począwszy od najmniejszej.
 4. W przypadku Wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą powierzchnię użytków rolnych, o kolejności przyznania pomocy decyduje data złożenia kompletnego wniosku. Dyrektor oddziału terenowego KOWR wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy, w terminie 60 dni od dnia podania informacji o kolejności przysługiwania pomocy.
 5. Wnioskodawca po otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania pomocy, może otrzymywać wsparcie finansowe, pod warunkiem złożenia wniosków o płatność, po każdym 12 miesięcznym okresie uczestnictwa w systemie jakości.
 6. W terminie 90 dni, po każdym roku uczestnictwa w systemie jakości, beneficjent składa kompletny wniosek o płatność do dyrektora oddziału terenowego KOWR (za dany okres). Dyrektor oddziału terenowego KOWR przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność.
 7. Wypłata środków finansowych następuje w terminie 60 dni od dnia w którym decyzja administracyjna dot. przyznania płatności stała się ostateczna.

Warunki kwalifikowalności pomocy:

Pomoc przyznawana jest Wnioskodawcy:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • który przystąpił co najmniej do jednego systemu jakości w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w  pierwszym roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub w drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach danego systemu jakości;
 • któremu została przyznana jednolita płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy, albo za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego PROW 2007-2013.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

 1. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który prowadzi produkcję roślinną, na powierzchni:

  • do 5 ha użytków rolnych - przyznaje się 3 punkty,
  • powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 4 punkty,
  • powyżej 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 2 punkty.

 2. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji:

  • jednego gatunku - przyznaje się 2 punkty,
  • dwóch gatunków - przyznaje się 3 punkty,
  • minimum trzech gatunków - przyznaje się 4 punkty.

 3. Jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, ważne przez okres min. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja roślinna lub produkcja nie mniej niż jednego gatunku zwierząt, o których mowa w pkt. 2 - przyznaje się 3 punkty;
 4. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest członkiem grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z systemem jakości, na który składany jest wniosek - przyznaje się 3 punkty.

Beneficjent działania:

Rolnik -  oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE (podane artykuły określają obszar stosowania tej definicji; Rzeczpospolita Polska należy do ww. obszaru) oraz, która prowadzi działalność rolniczą;

Warunki kwalifikowalności wypłaty pomocy:

Płatność przyznawana jest Beneficjentowi, który przedstawi kopie certyfikatu lub świadectwa jakości, potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu ze specyfikacją danego systemu jakości, ważnego przez okres co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność.

Zakres pomocy:

Do kosztów kwalifikowalnych operacji dla systemów jakości, objętych czwartym naborem, zalicza się:

 • koszt kontroli i uzyskania certyfikatu, w tym badań i analiz wykonanych w związku z kontrolą, po przeprowadzeniu której wydaje się  certyfikat lub świadectwo jakości, potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu ze specyfikacją.
 • koszt składki członkowskiej na rzecz grupy producentów realizujących działania związane z systemem jakości, na który składany jest wniosek o płatność, poniesiony w okresie pomocy,
 • koszty zakupu specjalistycznych publikacji związanych z prowadzeniem produkcji w zakresie systemu jakości, którego dotyczy wniosek o płatność,

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja) w okresie 3, 4 lub 5 lat, w przypadku wniosków o złożonych w trakcie czwartego naboru. Dla naborów wcześniejszych wypłata pomocy realizowana jest według decyzji wydanych do rozpatrzonych wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich trwania.

Łączna wysokość pomocy nie może wynieść więcej niż równowartość 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.

Poziom pomocy w systemach jakości objętych czwartym naborem:

Refundacji podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:

 • 3 200 zł - w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych oraz kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
 • 3 000 zł - w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem rolnictwa ekologicznego.

Aktualny stan prawny

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 541 z poźn. zm.);
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627);
 • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz.1755 oraz z 2016 poz. 1719);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195 oraz  z  2017 r. poz. 1331 i 1662 oraz z 2018 r. poz. 1440).

Harmonogram naboru wniosków - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Archiwalne informacje - otwórz