Poddziałanie 2.3 Wsparcie na szkolenia doradców

Działanie 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
Poddziałanie: 2.3 Wsparcie na szkolenia doradców
Typ operacji: Wsparcie dla szkolenia doradców

Cel realizacji działania

Zwiększenie rentowności gospodarstw i  konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarzadzania lasami.

Cel szczegółowy

Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Budżet

Ogółem 75 002 515  euro dla całego działania M02 w okresie 2014-2020, w skład którego wchodzą dwa poddziałania. Dla poddziałania 2.3 zostały wydzielone środki finansowe w wysokości 2 965 015 euro (w projekcie uzasadnienia do rozporządzenia).

Beneficjent działania

 • Centrum Doradztwa Rolniczego;
 • instytuty badawcze;
 • uczelnie;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Zakres pomocy  

Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników lub właścicieli lasów. Ponadto, realizując cele priorytetu pierwszego - promowanie uczenia się przez całe życie - wsparcie kierowane będzie także na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze.

W poddziałaniu tym wsparcie będzie udzielane na szkolenia dla doradców w ramach ich doskonalenia zawodowego w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze dla rolników i właścicieli lasów.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty bezpośrednio związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia;
 • koszty ogólne związane z realizacją operacji.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż równowartość 200 000 euro za trzy lata szkolenia doradców dla jednego podmiotu doradczego w okresie realizacji Programu.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • zakres programu szkoleniowego obejmuje co najmniej jeden z obszarów, o których mowa w opisie rodzaju operacji poddziałania "Wsparcie dla korzystających z usług doradczych"

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi działalność szkoleniową;
 • dysponuje kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, w liczbie umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń objętych operacją;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji szkoleń dla doradców;
 • dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń;
 • przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracowany program szkoleniowy wraz z harmonogramem.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru

Kryteria wyboru będą uwzględniać w szczególności:

 • jakość programu szkoleniowego,
 • kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej.

Beneficjenci działania wybierani są w trybie zamówień publicznych, natomiast zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z beneficjentem zostanie podpisana umowa o przyznaniu pomocy, która będzie rozliczana na podstawie składanych przez beneficjenta wniosków o płatność.

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia poddziałania dla operacji typu określone zostaną w rozporządzeniu wykonawczym,  które chwili obecnej jest opracowywane.

Aktualny stan prawny

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 poz. 541 z poźn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 29.01.204 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831,  996, 1020 i  1579);
 3. Ustawa z dnia 13 marca 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz 2016 r. poz. 337);
 4. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130);
 5. Projekt rozporządzenia wykonawczego po uzgodnieniach wewnątrz resortowych.