Poddziałanie: 2.3 Wsparcie na szkolenia doradców

Nazwa działania
Działanie: M02 - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
Poddziałanie: 2.3 Wsparcie na szkolenia doradców


Cel realizacji działania
Zwiększenie rentowności gospodarstw i  konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarzadzania lasami.


Cel szczegółowy
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.


Budżet
Ogółem 75 002 515  euro dla całego działania M02 w okresie 2014-2020, w skład którego wchodzą dwa poddziałania. Dla poddziałania 2.3 zostały przyznane środki finansowe w wysokości 2 965 015 euro.


Beneficjent działania
Pomoc, o której mowa w § 1, zwana dalej "pomocą", jest przyznawana dostawcy szkolenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), na operację polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów.


Zakres pomocy  
Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników lub właścicieli lasów.
O pomoc może ubiegać się dostawca szkolenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwany dalej "dostawcą szkolenia", który:
    1)    prowadzi działalność szkoleniową;
    2)    posiada doświadczenie w organizacji szkoleń dla doradców;
    3)    będzie realizował operację przy pomocy wykładowców posiadających kwalifikacje odpowiednie do zakresu prowadzonych szkoleń;
    4)    zapewni bazę dydaktyczno-lokalową wyposażoną w sprzęt niezbędny do realizacji operacji, na którą ubiega się o przyznanie pomocy, w tym miejsca, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program szkolenia przewiduje realizację takich zajęć w ramach operacji;
    5)    posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", albo numer identyfikacyjny został nadany jednemu z dostawców szkolenia - w przypadku wspólnego ubiegania się tych dostawców o przyznanie pomocy.

Pomocą mogą być objęte koszty niezbędne do realizacji operacji, obejmujące:
   1)    bezpośrednie koszty operacji, do których zalicza się koszty:
       a)    naboru doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach,
       b)    zakupu artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych,
       c)    opracowania, powielania i drukowania materiałów szkoleniowych oraz nabycia innych materiałów szkoleniowych,
       d)    najmu pomieszczeń,
       e)    najmu sprzętu, maszyn i urządzeń,
       f)    udostępnienia doradcom, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach, do celów związanych z realizacją operacji budynków lub ich części, sprzętu, maszyn, urządzeń i innych obiektów, a także gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej lub leśnej, z wyłączeniem kosztu marży,
       g)    zakupu lub konserwacji odzieży ochronnej dla wykładowców oraz doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach,
       h)    wynagrodzenia wykładowców,
       i)    wynagrodzenia nie więcej niż jednej osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tej osobie w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpowiadające procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tej osoby przeznaczonego na zadania związane z realizacją operacji, lecz nie więcej niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok złożenia oferty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
       j)    dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia wykładowców oraz doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach,
       k)    tłumaczeń ustnych i pisemnych, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania operacji,
       l)    podróży służbowych osób, o których mowa w lit. h oraz i;
   2)    pośrednie koszty operacji, do których zalicza się koszty:
       a)    najmu powierzchni biurowych,
       b)    energii elektrycznej,
       c)    usług telekomunikacyjnych,
       d)    usług księgowych,
       e)    usług pocztowych,
       f)    usług prawnych.
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z udziałem w szkoleniu osoby będącej wykładowcą w ramach danej operacji jako uczestnika szkolenia.


Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę:
-  refundacji - bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych operacji;
-  ryczałtu – w przypadku pośrednich kosztów operacji, które nie mogą przekroczyć 10 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych operacji.


Warunki kwalifikowalności
O pomoc może ubiegać się dostawca szkolenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwany dalej "dostawcą szkolenia", który:
   1)   prowadzi działalność szkoleniową;
   2)   posiada doświadczenie w organizacji szkoleń dla doradców;
   3)   będzie realizował operację przy pomocy wykładowców posiadających kwalifikacje odpowiednie do zakresu prowadzonych szkoleń;
   4)   zapewni bazę dydaktyczno-lokalową wyposażoną w sprzęt niezbędny do realizacji operacji, na którą ubiega się o przyznanie pomocy, w tym miejsca, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program szkolenia przewiduje realizację takich zajęć w ramach operacji;
   5)   posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", albo numer identyfikacyjny został nadany jednemu z dostawców szkolenia - w przypadku wspólnego ubiegania się tych dostawców o przyznanie pomocy.
Pomoc przyznaje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, które odpowiadają kryteriom oceny ofert określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Pomoc przyznaje się dostawcy usług doradczych, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu ww. kryteriów.


Harmonogram naboru wnioskówotwórz

Informacja o Ogłoszeniu oraz dokumenty - otwórz

Aktualny stan prawny
  1.   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 r. poz. 541 z poźn. zm.);
  2.   Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
  3.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - otwórz
  4.   rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 642) - otwórz