Eksperci - działanie M16 Współpraca

Zaproszenie do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz

Wykaz dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - załącznik nr 1 do Zaproszenia – otwórz

Zasady naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposób prowadzenia Wykazu ekspertów – otwórz

Wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta - załącznik nr 1 do Wniosku:

Oświadczenie - załącznik nr 2 do Wniosku:

Zgody na przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3 do Wniosku:

Umowa ramowa – otwórz

Oświadczenie o poufności - załącznik nr 1 do umowy ramowej:

Oświadczenie o bezstronności - załącznik nr 2 do umowy ramowej:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3 do umowy ramowej – otwórz

Tabela wynagrodzenia Eksperta za wydanie opinii eksperckiej - załącznik nr 4 do umowy ramowej – otwórz

Wzór zamówienia - załącznik nr 5 do umowy ramowej – otwórz

Oświadczenie Eksperta do celów podatkowych - załącznik nr 6 do umowy ramowej:

Wzór rachunku - załącznik nr 7 do umowy ramowej:

Protokół odbioru opinii eksperckiej - załącznik nr 8 do umowy ramowej – otwórz

Karta oceny wniosku kandydata na eksperta w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz

Zasady wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Karta oceny pracy eksperta – otwórz

Opinia ekspercka: