Zmiana przepisów dotyczących płatności ONW

W dniu 14 czerwca 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1112).

Na podstawie przepisów ww. rozporządzenia od roku 2019, dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą zwierząt trawożernych, których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na 1 ha wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW, zwiększone zostały stawki płatności ONW na obszarach ONW typ górski oraz na obszarach ONW typ specyficzny strefa II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m.:

  • dla obszarów ONW typu specyficznego strefy II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. – z obecnych 264 zł/ha do 550 zł/ha,
  • dla obszarów ONW typu górskiego – z obecnych 450 zł/ha do 750 zł/ha.

Wykaz obszarów ONW zaliczonych do typu specyficznego strefy II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. określony został w Tabeli nr 2 w załączniku do rozporządzenia.

Do ustalenia spełniania warunku posiadania minimalnej obsady zwierząt będą brane pod uwagę zwierzęta (bydło, owce, kozy, konie) posiadane przez rolnika w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września danego roku, w odniesieniu do których zostały przez rolnika dokonane zgłoszenia:

  • do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt - w przypadku bydła, owiec i kóz,
  • do rejestru koniowatych - w przypadku koni; konie powinny być wskazane w zaświadczeniu wydanym przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dostarczonym do ARiMR do 31 października roku składania wniosków - otwórz

 Warunek w zakresie posiadania zwierząt zostanie uznany za spełniony także jeżeli posiadaczem zwierząt jest małżonek rolnika spełniający powyższe wymagania. W tym przypadku małżonek wyraża pisemną zgodę na przyznanie płatności ONW temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których jest posiadaczem.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ONW z uwzględnieniem zwierząt, będących w posiadaniu małżonka należy złożyć do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, jednakże zaleca się złożenie Oświadczenia do dnia 31 października roku składania wniosków.

Liczba DJP będzie obliczana jako suma iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt i współczynników ich przeliczenia na DJP, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z późn. zm.) (rozporządzenia ekologicznego):

 

Rodzaj zwierząt

Współczynnik przeliczania zwierząt na DJP

Konie

Ogiery, klacze, wałachy

1,2

Źrebaki powyżej 2 lat

1

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,8

Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,5

Źrebięta do 6 miesięcy

0,3

Bydło oraz bawoły domowe

Buhaje

1,4

Krowy

1

Jałówki cielne

1

Jałówki powyżej 1 roku

0,8

Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,3

Opasy powyżej 1 roku

0,8

Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,3

Cielęta do 6 miesięcy

0,15

Kozy

Kozy matki

0,15

Koźlęta do 3,5 miesięcy

0,05

Koźlęta powyżej 3,5 miesięcy do 1,5 roku

0,08

Pozostałe kozy

0,1

Owce

Owce powyżej 1,5 roku

0,1

Tryki powyżej 1,5 roku

0,12

Jagnięta do 3,5 miesięcy

0,05

Tryczki

0,08

Maciorki

0,1

 

Warunki w zakresie posiadania zwierząt będą uznawane również za spełnione, jeżeli rolnik będzie równocześnie spełniał warunki do przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie posiadania zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 ust. 2 do rozporządzenia ekologicznego (bydło, owce, kozy, konie, daniele, gęsi, jelenie szlachetne i jelenie sika, króliki), o ile ich liczba wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych.