Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz Rolnictwo ekologiczne w 2015 roku (PROW 2014-2020)

Informacje istotne z punktu widzenia przyszłej współpracy rolników z ARiMR na gruncie obsługi wniosków o przyznanie płatności w 2015 r.

 • Co do zasady, dotychczasowe zasady współpracy rolnika z ARiMR nie ulegną zmianie. Rolnicy, którzy w tym roku (2014 r.) ubiegali się o przyznanie płatności (w tym rolnośrodowiskowej w ramach PROW 2007-2013), na początku 2015 r., tak jak dotychczas, otrzymają od ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym.
 • Wniosek ten będzie zawierał nowe elementy (w tym ewentualnie dodatkowe załączniki itd.), tym niemniej staraniem ARiMR jest wypracowanie takiego formularza, by jego wypełnienie nie wiązało się z obciążeniami dla rolnika. Tak jak w latach ubiegłych, wniosek będzie również dostępny na stronach internetowych ARiMR.
 • Podobnie do obecnego trybu współpracy, rolnik ubiegający się o przyznanie płatności będzie musiał złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Biurze Powiatowym ARiMR.
 • Rolnik, który nie składał wniosku o przyznanie płatności w 2014 r., będzie mógł pobrać czysty formularz w biurze powiatowym i oddziałach regionalnych ARiMR lub ze strony internetowej www.arimr.gov.pl. Korzystając z platformy aplikacyjnej umieszczonej na tej stronie, rolnik będzie mógł również złożyć wniosek bezpośrednio przez Internet.
 • Podstawowe terminy obsługi wniosków nie ulegną zmianie, tj. podobnie jak w latach poprzednich rolnik będzie zobowiązany do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15 maja. Dotychczas obowiązujące terminy realizacji płatności również nie ulegną zmianie.
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne składa się z:
  • w ramach poddziałania: Płatność w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych z następujących pakietów:

- pakiet 1 - Rolnictwo zrównoważone;
- pakiet 2 - Ochrona gleb i wód;
- pakiet 3 - Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
- pakiet 4 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;
- pakiet 5 - Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

w ramach poddziałania: Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie z następujących pakietów:

- pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
- pakiet 7 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

 

 • Działanie Rolnictwo ekologiczne składa się:
  • w ramach poddziałania: Płatność w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne z następujących pakietów:

- pakiet 1 - Uprawy rolnicze w okresie konwersji;
- pakiet 2 - Uprawy warzywne w okresie konwersji;
- pakiet 3 - Uprawy zielarskie w okresie konwersji;
- pakiet 4 - Uprawy sadownicze w okresie konwersji;
- pakiet 5 - Uprawy paszowe w okresie konwersji;
- pakiet 6 - Trwałe użytki zielone w okresie konwersji.

w ramach poddziałania: Płatność w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego z następujących pakietów:

- pakiet 7 - Uprawy rolnicze po okresie konwersji;
- pakiet 8 - Uprawy warzywne po okresie konwersji;
- pakiet 9 - Uprawy zielarskie po okresie konwersji;
- pakiet 10 - Uprawy sadownicze po okresie konwersji;
- pakiet 11 - Uprawy paszowe po okresie konwersji;
- pakiet 12 - Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

 • Przyznanie rolnikowi płatności w pełnej wysokości będzie zależało od spełnienia minimalnych wymogów.
 • Na terenie całego gospodarstwa objętego Działaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, istnieje obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody.

 • W ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne płatności podlegają degresywności w zależności od powierzchni objętej wsparciem. Stosuje się różne progi degresywności dla powierzchni, która może być wspierana w ramach gospodarstwa rolnego:

  • do powierzchni nie przekraczającej 50 ha jest udzielana pomoc w wysokości 100% stawki;
  • za każdy kolejny hektar powierzchni pomiędzy 50 ha a 100 ha przyznawana jest pomoc w wysokości 75% stawki;
  • za każdy kolejny hektar powyżej 100 ha przyznawana jest pomoc w wysokości 60%.


     Zasady łączenia pakietów/działań

 • Nie dopuszcza się realizowania różnych pakietów i działań na tej samej powierzchni.
 • W przypadku łączenia pakietów obowiązuje limit powierzchniowy na gospodarstwo.
 • Rolnik może realizować w gospodarstwie zarówno Działanie rolno-środowiskowo - klimatyczne, jak i działanie Rolnictwo ekologiczne.

W związku z tym, że zaakceptowany przez Komisję Europejską Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego zawiera inne rozwiązania, niż te obowiązujące dla beneficjentów rozpoczynających zobowiązanie w roku 2014 w ramach działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013, dotyczące m.in. mechanizmu degresywności i limitów powierzchni wspieranej, to beneficjenci ci będą mogli dostosować swoje zobowiązania i przejść w 2015 r. na zasady i warunki oraz odpowiednie progi degresywności określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Długość trwania zobowiązania, w przypadku jeśli beneficjent zdecyduje się na przejście w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i/lub działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 będzie wynosiła łącznie 5 lat (w tym 1 rok w ramach PROW 2007-2013 i 4 lata w ramach PROW 2014-2020).

Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie "Program rolnośrodowiskowy" PROW 2007-2013 - dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania oraz praktyki równoważne - otwórz

Klauzula weryfikacji - dla zobowiązań podjętych w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz Działania Rolnictwo ekologiczne objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dotyczy beneficjentów, którzy podejmują zobowiązanie w ramach PROW 2014-2020 - otwórz