Działanie: M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Nazwa działania
Działanie: M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Poddziałanie 1.1 : Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
Poddziałanie 1.2 : Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych


Cel szczegółowy realizacji operacji


Pomoc będzie udzielana na szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej oraz leśnictwem.


Budżet


58 001 302 EURO dla całego działania M01, w skład którego wchodzą dwa poddziałania, z podziałem na:
Mazowieckie  8 821 763 EURO
Pozostałe województwa 49 177 994 EURO


Beneficjent działania


Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia warunki udziału w konkursie.
Pomoc może być także przyznana wspólnikom spółki cywilnej, którzy na podstawie umowy spółki cywilnej zamierzają wspólnie realizować operację oraz podmiotom, które na podstawie innej umowy niż umowa spółki cywilnej wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy i zamierzają wspólnie realizować operację - w ramach konsorcjum.


Forma pomocy


Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji lub finansowania ryczałtowego
w przypadku kosztów pośrednich operacji.


Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi 100% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich operacji oraz płatności ryczałtowej na pokrycie kosztów pośrednich.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która spełnia następujące warunki udziału w konkursie:

- przedmiotem lub celem prowadzonej przez nią działalności jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności szkoleniowej;

- posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;

- będzie dysponować odpowiednią kadrą dydaktyczną na potrzeby realizacji operacji;

- będzie dysponować odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do realizacji operacji;

- będzie dysponować odpowiednią osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym;

- posiada wdrożony system zapewnienia jakości świadczonych usług szkoleniowych;

- nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego;

Koszty kwalifikowalne

bezpośrednie koszty operacji, do których zalicza się koszty:

- naboru ostatecznych odbiorców,

- zakupu artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych do realizacji operacji,

- opracowania, powielania i drukowania materiałów szkoleniowych oraz nabycia innych materiałów związanych z realizacją operacji, w tym - w przypadku operacji polegającej na demonstracji - zakupu surowców przeznaczonych do dalszego przerobu,

- najmu pomieszczeń na potrzeby realizacji operacji,

- udostępnienia na potrzeby realizacji operacji sprzętu, maszyn lub urządzeń, budynków lub ich części i innych obiektów, a także gruntów, przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej lub leśnej, z wyłączeniem kosztu marży,

- najmu niezbędnego sprzętu, maszyn lub urządzeń,

- zakupu lub konserwacji odzieży ochronnej dla kadry dydaktycznej oraz ostatecznych odbiorców,

- wynagrodzenia kadry dydaktycznej,

- wynagrodzenia nie więcej niż dwóch osób pełniących funkcje związane z kierowaniem operacją oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpowiadające procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, lecz nie więcej niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia kadry dydaktycznej oraz ostatecznych odbiorców,

- tłumaczeń ustnych i pisemnych, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania operacji,

- związanych z realizacją operacji podróży służbowych pracowników,

- zakupu lub opracowania, lub rozwoju oprogramowania komputerowego lub zakupu patentów, licencji i praw autorskich - w przypadku operacji polegającej na demonstracji;

pośrednie koszty operacji, do których zalicza się koszty:

- najmu powierzchni biurowych,

- energii elektrycznej,

- usług telekomunikacyjnych,

- usług księgowych,

- usług pocztowych,

- usług prawnych.

Koszty pośrednie, o których mowa powyżej, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej:

 - 15% sumy bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych do 2 mln złotych;

 - 10% sumy bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych powyżej 2 mln złotych.

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego (stan na 14.10.2016 r):

1.    Konkurs, zgodnie z warunkami określonymi przez MRiRW, ogłasza podmiot wdrażający, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków.

2.    Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 45 dni.

3.    Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Agencji.

4.    Wnioskodawcy zainteresowani realizacją więcej niż jednej operacji (konkursu) muszą złożyć wnioski o przyznanie pomocy osobno dla każdego konkursu.

5.    Nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podmiot wdrażający podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot, listę operacji w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów wyboru.

6.    Beneficjent składa wniosek o płatność po zrealizowaniu operacji lub jej etapu.

7.    Przywrócenie terminu – w razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy Agencja, na prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot ten:

1)    wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2)    jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;

3)    uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

8.    Wydłużenia terminów – Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.

9.    Wypłaty środków finansowych dokonuje Agencja płatnicza, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 90 dni od dnia jego złożenia.

Harmonogram naboru wniosków – otwórz

Ogłoszenie o konkursie – otwórz

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Lista operacji dotyczących poddziałania 1.1 "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 27 listopada 2017 - 10 stycznia 2018 r. - I Edycja konkursów (kolejność przysługiwania pomocy w poszczególnych konkursach) - otwórz

 

Legislacja

1.    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 r. poz. 541 z poźn. zm.); otwórz

2.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - otwórz

3.    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 929.). otwórz

Najczęściej zadawane pytania - otwórz