Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej

 

Działanie 6.1 Zintegrowany Nadzór Morski

Działanie 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych

Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego