Pomoc techniczna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostały przekazane przez Beneficjentów pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - otwórz

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wykonuje jako instytucja pośrednicząca, zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej ww. Programu, a także katalog kosztów kwalifikowalnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (odpowiednio § 3 i załącznik do ww. rozporządzenia) - otwórz

Za opracowanie wzorów wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie/porozumienia oraz wniosku o płatność odpowiada Instytucja Zarządzająca.

Aktualne wzory ww. dokumentów aplikacyjnych są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - otwórz