Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

 

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach powyższego działania przyznaje się na operacje, w ramach których do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. zakupu materiałów biurowych lub promocyjnych, usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, targów, konferencji lub wystaw tematycznych, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego;
 2. transportu lub zakwaterowania dla uczestników szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego;
 3. najmu lokali lub budynków, najmu lub zakupu sprzętu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych lub konferencji, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego;
 4. warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży służących poprawie wiedzy na temat środowiska morskiego;
 5. zakupu usług agencji reklamowych w celu opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych dotyczących ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych;
 6. zakupu lub najmu powierzchni reklamowych oraz materiałów reklamowych na okres trwania kampanii informacyjnych i promocyjnych;
 7. publikacji niezbędnych do przeprowadzania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie poprawy wiedzy na temat stanu środowiska morskiego;
 8. najmu budynków, lokali lub środków transportu niezbędnych do przeprowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych;
 9. tworzenia stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego;
 10. opracowania analiz, ekspertyz lub przeprowadzenia badań w zakresie technologii skutkujących zmniejszeniem presji działalności prowadzonej na morzu na środowisko morskie;
 11. przeprowadzenia monitoringu stanu środowiska morskiego w celu oceny presji związanych z działalnością człowieka na morzu oraz poprawy wiedzy w zakresie skuteczności wprowadzonych rozwiązań ograniczających te presje.

Pomoc przyznaje się na realizację operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych wynoszących co najmniej 10 000 zł.

 

Pomoc przyznaje się:

 1. urzędom obsługującym organy administracji morskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, poz. 1556 oraz z 2018 r. poz. 317) oraz regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, dyrektorom parków narodowych lub krajobrazowych, realizujących zadania na obszarach morskich;
 2. stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450) oraz innym organizacjom pozarządowym, realizującym statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarki morskiej, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
 3. jednostkom naukowym realizującym statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarki morskiej, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
 4. szkołom wyższym oraz jednostkom międzyuczelnianym lub jednostkom wspólnym powstałym na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.  U.  z  2017  r. poz. 2183 z późn. zm.);
 5. instytucjom kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Warunkiem przyznania pomocy podmiotom, o których mowa w punkcie 2 jest prowadzenie przez nie działalności statutowej w zakresie określonym w tym zapisie przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Wysokość pomocy: 

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości 100% tych kosztów.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) zasięg oddziaływania operacji obejmuje:

a) cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 5 pkt,
b) obszar co najmniej 3 województw, ale mniej niż cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 3 pkt,
c) obszar 1 do 2 województw - 1 pkt;

2) operacja ma na celu:

a) ochronę środowiska morskiego i zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 5 pkt,
b) ochronę środowiska morskiego - 3 pkt,
c) zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 2 pkt;

3) dodatkowo przyznaje się 2 pkt, jeżeli operacja jest skierowana do dzieci lub młodzieży.Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 1-5, § 10-29 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1679).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność