Działanie 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach powyższego działania przyznaje się na operacje, w ramach których do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. zakupu lub użytkowania aparatury specjalistycznej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych, w tym prowadzenia monitoringu środowiska, zgodnie z planami ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich;
 2. wykonania inwentaryzacji i dokumentacji przyrodniczych oraz sporządzania projektów planów ochrony dla położonego na obszarach morskich obszaru NATURA 2000 w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 i poz. 10);
 3. wynajmu sali, zakupu usług cateringowych, materiałów biurowych lub promocyjnych, na potrzeby spotkań konsultacyjnych lub postępowań z udziałem społeczeństwa na potrzeby prac, o których mowa w pkt 2;
 4. opracowania planów zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 5. realizacji działań ochronnych na morskich obszarach chronionych, w tym na obszarach NATURA 2000;
 6. publikacji niezbędnych do przeprowadzania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony środowiska morskiego;
 7. tworzenia stron internetowych o tematyce ochrony środowiska morskiego.

Pomoc przyznaje się na realizację operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych wynoszących co najmniej 10 000 zł.

 

Pomoc przyznaje się:

 • urzędom obsługującym organy administracji morskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, poz. 1556 oraz z 2018 r. poz. 317);
 • stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz innym organizacjom pozarządowym, realizującym statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarki morskiej, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
 • jednostkom naukowym realizującym statutowe zadania objęte działem administracji rządowej gospodarki morskiej, w zakresie transportu morskiego, żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stoczniowego lub ochrony środowiska morskiego;
 • szkołom wyższym oraz jednostkom międzyuczelnianym lub jednostkom wspólnym powstałym na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.  U.  z  2017  r. poz. 2183 z późn. zm.);
 • podmiotom realizującym zadania w zakresie parków narodowych, parków krajobrazowych lub obszarów NATURA 2000 zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Warunkiem przyznania pomocy podmiotom, o których mowa w punkcie 2 jest prowadzenie przez nie działalności statutowej w zakresie określonym w tym zapisie przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Wysokość pomocy: 

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości 100% tych kosztów.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja ma na celu:

a) ochronę środowiska morskiego i zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 5 pkt,
b) ochronę środowiska morskiego - 3 pkt,
c) zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych - 2 pkt;

2) operacja służy opracowaniu planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - 5 pkt;

3) operacja jest działaniem ochronnym wynikającym z planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - 2 pkt;

4) zasięg oddziaływania operacji obejmuje:

a) cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 5 pkt,
b) obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej - 3 pkt,
c) obszar co najmniej 3 województw, ale mniej niż cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej - 1 pkt;

5) dodatkowo przyznaje się 3 pkt, jeżeli operacja ma charakter innowacyjny.Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 1-5, § 8-9 oraz § 12-29 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1679).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność