Działanie 6.1 Zintegrowany Nadzór Morski

 

Warunki uzyskania pomocy:
Pomoc na realizację operacji w ramach powyższego działania przyznaje się na realizację następujących operacji:

  • rozwój współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacjami sektora gospodarki morskiej;
  • opracowanie i wdrożenie rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego, w tym projektów testowych.

Pomoc w ramach działania Zintegrowany Nadzór Morski przyznaje się na realizację operacji, która otrzymała pozytywną opinię ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

 

Pomoc przyznaje się:

  • państwowym osobom prawnym lub państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
  • szkołom wyższym,
  • jednostkom naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)


Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Wysokość pomocy: 
Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości 100% tych kosztów.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

  1. operacja dotyczy integracji systemów nadzoru lub monitoringu morskiego służących realizacji zadań zdefiniowanych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady "Poprawa orientacji sytuacyjnej dzięki wzmocnionej współpracy  między  organami  nadzoru  morskiego:  kolejne  kroki  w ramach  wspólnego  mechanizmu  wymiany informacji dla obszaru morskiego UE" z dnia 8 lipca 2014 r. [COM(2014) 451 final]8 (obrony, realizacji polityki celnej,  kontroli  granicznej,  ogólnego  egzekwowania prawa,  kontroli  rybołówstwa,  ochrony  środowiska morskiego/reagowania na zanieczyszczenia oraz bezpieczeństwa i ochrony na morzu) - 5 pkt;
  2. operacja obejmuje współpracę dwóch lub więcej różnych użytkowników systemów nadzoru morskiego wymienionych w kryterium 1 - 3 pkt;
  3. operacja  obejmuje  współpracę  co  najmniej  jednego z użytkowników systemów nadzoru morskiego wymienionych w kryterium 1 i co najmniej jednej jednostki naukowej realizującej statutowe zadania w zakresie gospodarki morskiej lub szkoły wyższej - 1 pkt


Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.
Inne szczegółowe informacje o  warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 1-7 oraz § 12-29 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1679).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o wydanie opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - pobierz plik (format .doc)

Instrukcja wypełniania wniosku o wydanie opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - pobierz plik (format .pdf)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność