Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

 

Podmioty uprawnione:
Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub hodowli ryb.
Pomoc nie obejmuje działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
Pomoc nie przysługuje na operacje mające na celu dostosowanie do norm i wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej.

Warunki uzyskania pomocy:
Pomoc przyznaje się na inwestycje, które:

 • przyczyniają się do oszczędzania energii lub zmniejszania oddziaływania na środowisko, w tym unieszkodliwianie odpadów, w ramach nich zalicza się koszty:

  • zakupu, budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji lub wymiany urządzeń przyczyniających się do oszczędzania energii lub redukujących negatywne oddziaływanie na środowisko,
  • budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,
  • zakupu i wprowadzania proekologicznych projektów technologicznych,
  • zakupu specjalistycznych środków transportu zewnętrznego.

 • poprawiają bezpieczeństwo, higienę, zdrowie i warunki pracy, w ramach nich zalicza się koszty:

  • budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń przetwórstwa i pomocniczych lub zaplecza socjalnego dla pracowników zakładów przetwórstwa produktów rybnych,
  • zakupu urządzeń lub środków transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa produktów rybnych,
  • zakupu urządzeń lub wyposażenia zakładów przetwórstwa produktów rybnych służącego poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zakupu specjalistycznych środków transportu zewnętrznego.

 • wspierają przetwarzanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi, w ramach nich zalicza się koszty

  • budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub adaptacji budynków, w których będzie prowadzona wyłącznie działalność związana z przetwarzaniem połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi,
  • zakupu i wymiany maszyn i urządzeń, służących do przetwarzania połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi,
  • zakupu i wdrożenia projektów technologicznych związanych z przetwarzaniem połowów ryb ze stad przemysłowych, które mają wpływ na zwiększanie potencjału przetwarzania połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 • dotyczą przetwarzania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem, w ramach nich zalicza się koszty:

  • zakupu i wdrożenia projektów technologicznych związanych z przetwarzaniem produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybołówstwa,
  • zakupu i wymiany maszyn i urządzeń, służących do przetwarzania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury.

 • dotyczą przetwarzania produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w ramach nich zalicza się koszty:

  • budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub adaptacji budynków, w których będzie prowadzona działalność związana z przetwarzaniem produktów akwakultury ekologicznej, wytworzonych przy zastosowaniu metody produkcji zgodnej z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji,
  • zakupu i wymiany maszyn i urządzeń, służących do przetwarzania produktów akwakultury ekologicznej,
  • zakupu i wdrożenia projektów technologicznych związanych z przetwarzaniem produktów akwakultury ekologicznej,
  • uzyskania certyfikatów dla przetwórstwa produktów ekologicznych,
  • mające wpływ na zwiększenie potencjału przetwarzania produktów akwakultury ekologicznej.

 • generują powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, nowych lub udoskonalonych procesów lub też nowych lub udoskonalonych systemów zarządzania i organizacji, w ramach nich zalicza się koszty:

  • zakupu aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  • zakupu lub rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji lub magazynowania, łącznie z ich wdrożeniem,
  • wdrożenia systemów zarządzania jakością,
  • opłat za patenty i licencje,
  • zakupu lub wprowadzenia nowych lub innowacyjnych procesów technologicznych, w tym zakupu maszyn i urządzeń, bezpośrednio związanych z celem operacji,
  • szkolenia pracowników w ww. zakresie.


Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Wysokość pomocy:
Pomoc na realizację operacji w ramach działania różnicowanie przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, do wysokości 50% tych kosztów, nie więcej jednak niż 3 mln zł na daną operację.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:
Wniosek o dofinansowanie w formie pisemnej, w postaci papierowej, składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

   

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).


  Wybór projektów:


  O kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

  oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko – przyznaje się 5 pkt;wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych – przyznaje się 5 pkt;zwiększenie udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej –  przyznaje się 3 pkt;powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb – przyznaje się 5 pkt;poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego – przyznaje się 4 pkt;zagospodarowanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi – przyznaje się 1 pkt;w przypadku gdy operacja jest realizowana w oparciu o produkty akwakultury krajowej – przyznaje się dodatkowo 3 pkt.


  Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.
  Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, prawach i obowiązkach beneficjentów oraz warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 26-43 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2016 r.)