Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

 

Zakres przedmiotowy

 
Art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r., tzn. prowadzenie regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury.

Pomoc finansową przyznaje się, jeżeli operacja ma na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym. Zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy rynku w wyniku realizacji planowanej operacji.


Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. usług agencji reklamowych lub innych podmiotów w zakresie związanym z przygotowaniem i prowadzeniem kampanii promocyjnej;
 2. zakupu lub najmu powierzchni reklamowych na okres trwania kampanii promocyjnej;
 3. tworzenia haseł reklamowych lub opracowania materiałów reklamowych na potrzeby kampanii komunikacyjnej i promocyjnej;
 4. druku materiałów reklamowych, o których mowa w pkt 3;
 5. przygotowania i emisji telewizyjnych i radiowych materiałów promocyjnych związanych z kampanią promocyjną;
 6. przygotowania, uruchomienia i obsługi strony internetowej bezpośrednio związanej z kampanią promocyjną;
 7. najmu budynków, lokali lub środków transportu, niezbędnych do przeprowadzenia kampanii promocyjnej;
 8. udziału jako wystawcy w krajowych i zagranicznych branżowych targach i wystawach, w tym w szczególności koszty:
 • wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej,
 • zakupu usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
 • zakupu usług w zakresie transportu wystawianych produktów oraz elementów zabudowy, wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji, delegacji, do trzech pracowników uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu targów lub wystaw,
 • wpisu do katalogu targowego lub wystawienniczego,
 • opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych lub wystawienniczych,
 • zakupu usług doradczych w zakresie promocji podczas krajowych i zagranicznych targów i wystaw,
 • projektów i wydruków materiałów promocyjnych,
 • zakupu usług gastronomicznych w zakresie obsługi stoiska.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie oraz intensywność pomocy:

 • uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania

Intensywność wsparcia:

a) 75% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku uznanych organizacji producentów ryb, ich związków lub organizacji międzybranżowych, będących mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE,

b) 30% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku uznanych organizacji producentów ryb, ich związków lub organizacji międzybranżowych innych niż wymienione w lit. a.

 • urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rybołówstwa

Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowalnych;

 • stowarzyszenia, fundacje i organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego

Intensywność wsparcia: 50% kosztów kwalifikowalnych;

 • jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury

Intensywność wsparcia: 50% kosztów kwalifikowalnych;

 • uczelnie kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego

Intensywność wsparcia: 50% kosztów kwalifikowalnych;

 • podmioty wykonujące statutową działalność w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzania na rynek i przetwarzania produktów rybnych oraz obrotu tymi produktami oraz podmioty prowadzące działalność okołorybacką

Intensywność wsparcia:

a) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotów będących mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE,

b) 30% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotów innych niż wymienione w lit. a.

Intensywność wsparcia może zostać zwiększona do 95% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli operacja:

1) polega na organizacji kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym lub międzynarodowym

2) spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

Zasady składania wniosków o dofinansowanie


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, które w przypadku realizacji operacji w ramach art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 508/2014 jest siedzibą wnioskodawcy.


Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).


W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach jednego naboru więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie Agencja rozpatruje wniosek, który:

 1. pierwszy został złożony do Agencji;
 2. zawiera niższą wartość wnioskowanej kwoty pomocy – w przypadku złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w tym samym dniu.


Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o dofinansowanie Agencja odmawia przyznania pomocy.
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, które w przypadku realizacji operacji w ramach art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 508/2014 jest siedzibą wnioskodawcy.
Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).


W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach jednego naboru więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie Agencja rozpatruje wniosek, który:

 1. pierwszy został złożony do Agencji;
 2. zawiera niższą wartość wnioskowanej kwoty pomocy – w przypadku złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w tym samym dniu.


Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o dofinansowanie Agencja odmawia przyznania pomocy.
Wybór projektów
Kryterium wyboru operacji jest suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z pkt I ppkt 5 załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji" do rozporządzenia wykonawczego, w przypadku realizacji operacji w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 508/2014, jeżeli operacja:

 • ma zasięg:
 1. międzynarodowy - przyznaje się 5 pkt,
 2. krajowy - przyznaje się 3 pkt;
 • ma na celu promowanie pochodzących  z obszaru Unii Europejskiej produktów:
 1. akwakultury - przyznaje się 3 pkt,
 2. rybołówstwa śródlądowego - przyznaje się 3 pkt,
 3. rybołówstwa morskiego - przyznaje się 3 pkt.


Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny. Kolejność wniosków na liście ustala się od operacji, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najniższą liczbę punktów.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności wniosku na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i o tej samej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy pierwszeństwo na liście uzyskuje wniosek o dofinansowanie, który został złożony jako pierwszy.

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i instrukcją wypełniania

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Wzory Biznes Planów

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność