Działanie 5.3 - Środki dotyczące obrotu - art. 68 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.


Warunki uzyskania pomocy:


Pomoc na realizację operacji dotyczących tworzenia organizacji producentów, stowarzyszeń organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • administracyjne obejmujące w szczególności koszty opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, koszty usług prawniczych, księgowych, konsultingowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich, bankowych, jak również koszty opłat skarbowych i notarialnych, oraz koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędne do realizacji projektu,
 • wynagrodzenia pracowników, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
 1. charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy cywilnoprawnej,
 2. umowa cywilnoprawna nie może dotyczyć zadań wykonywanych w sposób ciągły,
 3. wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie,
 4. rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez osobę wykonującą zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, wskazującego wykonanie zadań zgodne z umową, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym, w którym wykonywano zadania związane z przygotowaniem i wdrożeniem planu produkcji i obrotu, wraz z dokumentem księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku,
 • delegacji służbowych pracowników, które są niezbędne do prawidłowej realizacji operacji,
 • związane z opracowaniem statutu organizacji producentów ryb występującej o uznanie i jego konsultacji z członkami tej organizacji,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w organizacji producentów ryb występującej o uznanie, z zakresu wiedzy oraz umiejętności wymaganych do prawidłowej i efektywnej realizacji operacji, w tym udziału w szkoleniach obejmujących tematykę funkcjonowania wspólnego rynku rybnego,
 • wyposażenia stanowiska pracy pracowników realizujących operację - wyłącznie w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,
 • najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania organizacji producentów ryb występującej o uznanie.


Wysokość pomocy:  

 1. 75% tych kosztów - w przypadku uznanych organizacji producentów ryb, ich związków lub organizacji międzybranżowych, będących mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE,
 2. 30% tych kosztów - w przypadku uznanych organizacji producentów ryb, ich związków lub organizacji międzybranżowych innych niż wymienione w pkt 1.

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

 

O kolejności wniosków o dofinansowanie na liście wniosków o dofinansowanie do oceny decyduje kolejność złożenia wniosku o W przypadku takiej samej daty złożenia wniosku o dofinansowanie o kolejności wniosków decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.
Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, w tym o warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965)

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 


Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Biznes Plan

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność