Działanie 5.2 Dopłaty do składowania

 

Komu może być przyznana pomoc?

Pomoc przyznaje się organizacjom producenckim lub ich związkom na realizację operacji w zakresie dopłat do składowania produktów rybnych wynikającą z epidemii COVID-19.

 
Jaka jest forma i wysokość pomocy?
 
Pomoc przyznaje się za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2020 r. w formie wypłaty rekompensaty określonej w umowie o dofinansowanie.

Wysokość pomocy w formie wypłaty rekompensaty jest ustalana zgodnie z następującym wzorem:

R= (n x Ktps) + (n x t x Kts) + Kf

gdzie:

R -  oznacza wysokość rekompensaty,

Ktps -  oznacza koszty techniczne przygotowania ryby do składowania ustalone zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

Kts -  oznacza koszty techniczne składowania ustalone zgodnie z art. 10 ustawy,

Kf -  oznacza koszty finansowe ustalone zgodnie z art. 10 ustawy,

n -  oznacza ilość produktów zakwalifikowanych do składowania, za które przyznaje się pomoc (w tonach),

t -  oznacza okres przechowywania (w dniach).

Uwaga:

  • Ilości kwalifikowalne do dopłat do składowania nie mogą przekraczać 25 % rocznych ilości danych produktów przeznaczonych do sprzedaży przez organizację producentów.
  • Wsparcie finansowe z tytułu dopłat do składowania przyznawane rocznie nie może przekraczać 20% średniej rocznej wartości produkcji wprowadzonej do obrotu przez członków organizacji producentów w okresie od 2017 r. do 2019 r., przy czym jeżeli dany członek organizacji producentów nie wprowadził do obrotu żadnych produktów w okresie od 2017 r. do 2019 r., pod uwagę bierze się średnią roczną wartość produkcji wprowadzonej do obrotu w ciągu pierwszych trzech lat produkcji prowadzonej przez tego członka.

 

Planowane nabory
 
Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie Agencji i jej oddziałach regionalnych, nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.


Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

W ramach naboru wniosków, wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.


Jaka jest kolejność przyznawania pomocy?

Po zakończeniu naboru, na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie, Agencja sporządzi listę wniosków o dofinansowanie, która zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie i zawarciu umowy o dofinansowane, Agencja dokonona wypłaty pomocy na rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie.


Dodatkowe informacje

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 22 318 46 70.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie