Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

 

Warunki uzyskania pomocy:

 

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania 5.1 Plany produkcji i obrotu, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się na przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu.
I.    Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014, w zakresie przygotowania planów produkcji i obrotu, zalicza się koszty:

 

 • badania rynku oraz analiz, służących opracowaniu planu produkcji i obrotu,
 • dodatku do wynagrodzenia pracowników beneficjenta z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danego pracownika związanych z przygotowaniem planu produkcji i obrotu - może być przyznany w postaci wyłącznego wynagrodzenia za pracę wykonywaną przy realizacji operacji związanej z przygotowaniem planów produkcji i obrotu albo jako uzupełnienie takiego wynagrodzenia, w wysokości do 40% wynagrodzenia podstawowego, i jest kwalifikowalny, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
 1. przyznanie dodatku jest zgodne z przepisami prawa pracy,
 2. dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania beneficjenta,
 3. dodatek został wprowadzony przez beneficjenta co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 4. dodatek obejmuje wszystkich pracowników beneficjenta, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku pracowników zaangażowanych w realizację operacji oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
 5. dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania pracownika w realizację operacji,
 6. wysokość dodatku jest uzależniona od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku operacjach u tego samego beneficjenta pracownikowi jest przyznawany wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w realizację operacji,
 • wynagrodzenia brutto osób niebędących pracownikami beneficjenta, z którymi beneficjent zawarł umowę cywilnoprawną w celu przygotowania planu produkcji i obrotu, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
 1. charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy cywilnoprawnej,
 2. umowa cywilnoprawna nie może dotyczyć zadań wykonywanych w sposób ciągły,
 3. wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie,
 4. rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez osobę wykonującą zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, wskazującego wykonanie zadań zgodne z umową, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym, w którym wykonywano zadania związane z przygotowaniem i wdrożeniem planu produkcji i obrotu, wraz z dokumentem księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku,
 • wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która wykonywała zadania związane z przygotowaniem planów produkcji i obrotu, jeżeli:
 1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonuje osobiście zadania w ramach realizacji operacji, pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków we wniosku o dofinansowanie,
 2. wysokość wynagrodzenia została wskazana we wniosku o dofinansowanie,
 3. zostały potwierdzone protokołem sporządzonym przez osobę wykonującą zadania, wskazującym wykonanie zadań zgodne z umową, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym, w którym wykonywano zadania związane z przygotowaniem i wdrożeniem planu produkcji i obrotu, wraz z dokumentem księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku,
 • delegacji służbowych pracowników beneficjenta niezbędnych dla prawidłowej realizacji operacji,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników beneficjenta realizujących operację z zakresu wiedzy oraz umiejętności wymaganych do prawidłowej i efektywnej realizacji tej operacji, w tym udział w szkoleniach,
 • wyposażenia stanowiska pracy pracowników beneficjenta realizujących operację wyłącznie w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,
 • administracyjne, które nie mogą przekroczyć 3% wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji, obejmujące w szczególności koszty opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, koszty usług prawniczych, księgowych, konsultingowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich, bankowych, jak również koszty opłat skarbowych i notarialnych, oraz koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędne do realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że usługi prawnicze oraz konsultingowe nie mogą mieć charakteru ciągłego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością beneficjenta.


II.    Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014, w zakresie wdrażania planów produkcji i obrotu, zalicza się koszty:

 • wdrażania celów uznanych organizacji producentów ryb, określonych w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1379/2013", realizowanych w oparciu o środki wymienione w art. 8 rozporządzenia nr 1379/2013,
 • dodatku do wynagrodzenia pracowników beneficjenta z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danego pracownika związanych z realizacją planu produkcji i obrotu - może być przyznany w postaci wyłącznego wynagrodzenia za pracę wykonywaną przy realizacji operacji związanej z przygotowaniem planów produkcji i obrotu albo jako uzupełnienie takiego wynagrodzenia, w wysokości do 40% wynagrodzenia podstawowego, i jest kwalifikowalny, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
 1. przyznanie dodatku jest zgodne z przepisami prawa pracy,
 2. dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania beneficjenta,
 3. dodatek został wprowadzony przez beneficjenta co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 4. dodatek obejmuje wszystkich pracowników beneficjenta, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku pracowników zaangażowanych w realizację operacji oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
 5. dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania pracownika w realizację operacji,
 6. wysokość dodatku jest uzależniona od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku operacjach u tego samego beneficjenta pracownikowi jest przyznawany wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w realizację operacji,
 • wynagrodzenia brutto osób niebędących pracownikami beneficjenta, z którymi beneficjent zawarł umowę cywilnoprawną w celu realizacji planu produkcji i obrotu, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
 1. charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy cywilnoprawnej,
 2. umowa cywilnoprawna nie może dotyczyć zadań wykonywanych w sposób ciągły,
 3. wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie,
 4. rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez osobę wykonującą zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, wskazującego wykonanie zadań zgodne z umową, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym, w którym wykonywano zadania związane z przygotowaniem i wdrożeniem planu produkcji i obrotu, wraz z dokumentem księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku,
 • wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która wykonywała zadania związane z realizacją planu produkcji i obrotu, jeżeli:
 1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonuje osobiście zadania w ramach realizacji operacji, pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków we wniosku o dofinansowanie,
 2. wysokość wynagrodzenia została wskazana we wniosku o dofinansowanie,
 3. zostały potwierdzone protokołem sporządzonym przez osobę wykonującą zadania, wskazującym wykonanie zadań zgodne z umową, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym, w którym wykonywano zadania związane z przygotowaniem i wdrożeniem planu produkcji i obrotu, wraz z dokumentem księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku,
 • delegacji służbowych pracowników beneficjenta niezbędnych dla prawidłowej realizacji operacji,
 • administracyjne obejmujące w szczególności koszty opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, koszty usług prawniczych, księgowych, konsultingowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich, bankowych, jak również koszty opłat skarbowych i notarialnych, oraz koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędne do realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że usługi prawnicze oraz konsultingowe nie mogą mieć charakteru ciągłego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością beneficjenta.
 • dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, w tym:
 1. szkoleń z zakresu obróbki wstępnej ryb,
 2. szkoleń z zakresu standaryzacji produktów rybnych wprowadzanych do obrotu,
 3. zakupu środków służących standaryzacji produktów rybnych oferowanych do sprzedaży,
 4. zakupu środków służących wstępnej obróbce ryb i wprowadzania ich do obrotu,
 5. kontroli i nadzoru weterynaryjnego,
 6. zakupu i modernizacji infrastruktury technicznej niezbędnej do utrzymania jakości ryb wyładowywanych ze statków rybackich,
 7. zakupu, modernizacji oraz rozbudowy magazynowych systemów informatycznych,
 8. badań laboratoryjnych ryb mogących potencjalnie zawierać pozostałości zanieczyszczeń,
 • kierowania podażą produktów członków danej uznanej organizacji producentów ryb i obrotem tymi produktami, w tym:
 1. szkoleń z zakresu zarządzania sprzedażą,
 2. analizy potencjału rynkowego organizacji oraz oceny konkurencyjności organizacji na rynku,
 3. zakupu systemów umożliwiających elektroniczną sprzedaż ryb,
 4. wprowadzenia do obrotu gatunków ryb określonych w przepisach w sprawie gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru,
 • promowania w sposób niedyskryminujący pochodzących z Unii Europejskiej produktów rybnych członków danej organizacji, z wykorzystaniem w szczególności certyfikatów, obejmujących chronione nazwy pochodzenia, znaki jakości, oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności, w szczególności w zakresie przestrzegania oraz utrzymania zasad zrównoważonego rozwoju rybołówstwa, w tym:
 1. udziału w krajowych i zagranicznych branżowych targach i wystawach,
 2. szkoleń i działań edukacyjnych w zakresie certyfikacji i znakowania produktów rybnych,
 3. certyfikacji produktów oraz certyfikacji łańcucha dostaw zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury oraz metod przetwarzania przyjaznych dla środowiska,
 • kontrolowania i podejmowania środków w celu zapewnienia zgodności działalności członków danej uznanej organizacji producentów ryb z zasadami określonymi przez tę organizację, w tym:
 1. opracowania programów obserwacji i kontroli działalności członków organizacji,
 2. audytu stwierdzającego spełnianie przez członków organizacji zasad przez nią określonych,
 • propagowania programów szkolenia zawodowego i współpracy w celu zachęcenia młodych ludzi do podjęcia działalności w tym sektorze, w tym:
 1. opracowania programów szkolenia zawodowego,
 2. szkoleń, w tym praktyk zawodowych, dla osób podejmujących pracę w rybołówstwie,
 • ograniczenia oddziaływania połowów na środowisko, w tym przez realizację środków służących poprawie selektywności narzędzi połowowych, w tym:
 1. modernizacji narzędzi połowowych w celu uzyskania wyższej selektywności,
 2. zakupu technologii pozwalających na prowadzanie bardziej zrównoważonych połowów, w tym pozwalających na unikanie przyłowów obejmujących również przyłowy ptaków i ssaków,
 3. szkoleń z zakresu zrównoważonego rybołówstwa, jakości produktów rybnych, przepisów z zakresu rybołówstwa oraz rezultatów uzgodnień z zakresu rybołówstwa na forach międzynarodowych,
 • promowania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu poprawy obrotu i kształtowania cen produktów rybnych, w tym szkoleń z zakresu handlu elektronicznego tymi produktami,
 • ułatwienia konsumentom dostępu do informacji dotyczących produktów rybnych, w tym:
 1. założenia i utrzymania stron internetowych,
 2. wdrożenia systemów znakowania produktów rybnych,
 3. propagowania wartości odżywczej i jakości produktów rybnych,
 • wspólnego planowania działalności połowowej członków danej organizacji i wspólnego zarządzania tą działalnością w zależności od stosowanej przez państwa członkowskie organizacji zarządzania żywymi zasobami morza, w tym opracowywania i realizacji środków poprawy selektywności działalności połowowej i doradzania właściwym organom, w tym:
 1. uczestnictwa w spotkaniach właściwych organów zarządzania rybołówstwem na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 2. składek związanych z członkostwem w organizacjach zajmujących się rybołówstwem oraz rynkiem rybnym,
 • unikania i minimalizowania przypadkowych połowów przez zaangażowanie w rozwój środków technicznych i ich stosowanie oraz jak najlepsze wykorzystanie przypadkowych połowów stad handlowych bez tworzenia rynku dla połowów, które są poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, zgodnie odpowiednio z art. 15 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.) lub z planami strategicznymi, o których mowa w art. 34 ust. 2 tego rozporządzenia, w tym:
 1. koszty zabezpieczenia i przechowywania przypadkowych połowów stad handlowych w celu przekazania ich do wyspecjalizowanych zakładów przetwórstwa,
 2. zakupu środków służących do zabezpieczenia i przechowywania przypadkowych połowów stad handlowych w celu przekazania ich do wyspecjalizowanych zakładów przetwórstwa,
 3. propagowania praktyk połowowych przyczyniających się do zapobiegania i ograniczania przypadkowych połowów,
 • zarządzania miejscem tymczasowego składowania produktów rybołówstwa, w tym zakupu i modernizacji magazynowych systemów informatycznych,
 • promowania zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury, szczególnie w kategoriach ochrony środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym:
 1. szkoleń i działań edukacyjnych w zakresie certyfikacji, znakowania, ochrony środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 2. certyfikacji produktów zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury oraz metod przetwarzania przyjaznych dla środowiska,
 • gromadzenia informacji o produktach rybnych podlegających obrotowi, w tym informacji gospodarczych o pierwszej sprzedaży produktów rybnych, oraz o prognozach dotyczących produkcji, w tym:
 1. przeprowadzenia analizy rynku,
 2. zakupu bazy danych i sprzętu informatycznego do gromadzenia danych o obrocie i pierwszej sprzedaży produktów rybnych,
 • gromadzenia informacji środowiskowych, w tym monitoringu zwierząt drapieżnych powodujących straty w zasobach morskich i akwakulturze,
 • planowania zarządzania działalnością w zakresie akwakultury członków danej uznanej organizacji producentów ryb, w tym:
 1. szkoleń z zakresu zarządzania sprzedażą,
 2. analizy potencjału rynkowego danej organizacji oraz oceny konkurencyjności organizacji na rynku,
 3. opracowania strategii wprowadzania do obrotu produktów akwakultury,
 4. przeprowadzenia analiz rynku produktów akwakultury,
 5. audytu stwierdzającego spełnianie przez członków danej organizacji zasad przez nią określonych,
 • wspierania programów zawodowych w celu promowania produktów zrównoważonej akwakultury, w tym:
 1. opracowania planów promocji produktów zrównoważonej akwakultury,
 2. szkoleń dla osób podejmujących pracę w akwakulturze,
 3. opracowania programów szkolenia zawodowego.


Pomoc przyznaje się:
Uznanym organizacjom producentów ryb lub ich związkom
Wysokość pomocy:
Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania 5.1 Plany produkcji i obrotu, przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • 75% tych kosztów - w przypadku uznanych organizacji producentów ryb lub ich związków, będących mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), zwanego dalej "zaleceniem 2003/361/WE",
 • 30% tych kosztów - w przypadku uznanych organizacji producentów ryb lub ich związków, innych niż wymienione w pkt 1.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:
Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 
Wybór projektów:
 
Lista wniosków o dofinansowanie do oceny jest sporządzana na podstawie kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie. W przypadku takiej samej daty złożenia wniosku o dofinansowanie o kolejności wniosków decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.
Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, w tym o warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 z poźn. zm.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność