Działanie 4.4 - Koszty bieżące i aktywizacja

Zakres wsparcia

Pomoc finansowa na realizację działania Koszty bieżące i aktywizacja ma na celu sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji w danym roku.

Pomoc finansowa w ramach tego działania ma na celu wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz wsparcie procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR, zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu projektów, przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów, poprzez prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów.

Beneficjent

LGD, jeżeli:

a) jest stroną umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej umową ramową,

b) Europejski Fundusz Morski i Rybacki został wyznaczony jako fundusz wiodący w uchwale o wyborze LSR.

Forma pomocy

Pomoc w ramach działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 95% tych kosztów, do wysokości limitu dostępnych środków finansowych określonego w umowie ramowej, który w okresie realizacji programu dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 15% wysokości dostępnych środków finansowych określonych w umowie ramowej.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione:

a) przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2016 r.

b) w związku z realizacją operacji poza obszarem LSR.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania polega na wsparciu:

a) kosztów: operacyjnych lub zatrudnienia lub szkoleń lub związanych z komunikacją zewnętrzną lub finansowych lub związanych z monitorowaniem i ewaluacją LSR,

b) animowania LSR.

Nabór wniosków

Wniosek o przyznanie dofinansowanie można składać w urzędach marszałkowskich albo
w samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa ramowa.

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"  (Dz. U. poz. 1435) - otwórz