Działanie 4.3 - Działania prowadzone w ramach współpracy

Zakres wsparcia

Pomoc finansowa w ramach działania jest przyznawana na realizację następujących celów:

  1. podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
  2. wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
  3. wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu,
  4. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego,
  5. powierzanie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Beneficjent

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy przyznaje się LGD, które są stroną umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej umową ramową.

Forma pomocy

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach współpracy jest przyznawana na przygotowanie i realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013, w tym na:

  1. projekty współpracy między terytorialnej lub transnarodowej;
  2. techniczne wsparcie przygotowawcze dla projektów współpracy.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 95% tych kosztów, do wysokości limitu dostępnych środków finansowych określonych w umowie ramowej, który w okresie realizacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości dostępnych środków finansowych określonych w umowie ramowej.

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach współpracy jest przyznawana na projekt współpracy międzyterytorialnej, jeżeli każda LGD przystępująca do projektu współpracy międzyterytorialnej zaplanowała koszty kwalifikowalne operacji w wysokości proporcjonalnej do liczby partnerów uczestniczących w tym projekcie.

Nabór wniosków

Wniosek o dofinansowanie na operację realizowane w ramach współpracy składa się w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w jednostce samorządowej tego samorządu województwa, z którym została zawarta umowa ramowa w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 611) - otwórz