Działanie 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Zakres wsparcia

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, jest przyznawana na realizację następujących celów:

 1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
 3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
 4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
 5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Beneficjent

O pomoc na realizację operacji w ramach działania może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania może być również udzielona LGD, która jest stroną umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej umową ramową, na operacje własne lub projekty grantowe.

Forma pomocy

Pomoc na realizację operacji w ramach działania jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku, gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 - w wysokości do 85% tych kosztów, poniesionych przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy, jak również przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r.

Pomoc na realizację operacji innych niż własne LGD, może być przyznana do wysokości limitu środków określonych w programie operacyjnym, w ramach jednego celu, nie więcej niż 300 000 na jednego wnioskodawcę.

Wysokość pomocy finansowej w ramach działania, przyznanej LGD na:

 1. jeden projekt grantowy - nie może przekroczyć 300 000 zł,
 2. jedną operację własną - nie może przekroczyć 50 000 zł.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność ma charakter pomocy de mini mis.

Maksymalna wartość pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych, tj. okres obejmujący bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, wynosi:

 1. 500 000 euro w przypadku pomocy przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (uzyskana pomoc nie wpłynie na handel między państwami członkowskimi ani nie zakłóci bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji),
 2. 200 000 euro w przypadku pozostałych rodzajów działalności.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc finansową w ramach działania przyznaje się, jeżeli operacja:

 • jest zgodna z LSR,
 • została wybrana przez LGD,
 • nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji z:

  • dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,
  • krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu "Promocja kultury polskiej za granicą - Promesa",
  • krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,
  • środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;
 • spełnia warunki określone w rozporządzeniu.

Nabór wniosków

Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu przeprowadzonego przez LGD zgodnie z zasadni określonymi w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5).

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1435) - otwórz