Działanie 4.1 - Wsparcie przygotowawcze

Zakres wsparcia

Pomoc finansowa na realizację operacji na wsparcie przygotowawcze obejmuje budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju (LSR).

Beneficjent

O pomoc na realizację operacji w ramach działania Wsparcie przygotowawcze może ubiegać się lokalna grupa działania (LGD), która jest stroną umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), zwaną dalej umową ramową, jeżeli nie skorzystała ze wsparcia:

a) w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020;

b) przygotowawczego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego;

c) na realizację środków objętych osią Priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013.

Forma pomocy

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji operacji lub jej części, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2015 r., w wysokości do 20 000 zł.

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"  (Dz. U. poz. 1435) - otwórz