Działanie 3.1 - Kontrola i egzekwowanie

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc finansowa jest przyznawana na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach działania kontrola i egzekwowanie.

 

Pomoc przyznaje się:

1.    Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
2.    Okręgowym inspektorom rybołówstwa morskiego
3.    Państwowej Straży Rybackiej

 

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1)   opracowania, zakupu, instalacji, rozbudowy lub utrzymania:

a)  technologii, sprzętu komputerowego i oprogramowania, umożliwiających gromadzenie, przetwarzanie, zatwierdzanie, analizowanie, prezentowanie na stronach internetowych dotyczących kontroli rybołówstwa i wymianę danych dotyczących rybołówstwa, a także połączenia z systemami gromadzącymi dane z sektorów innych niż rybołówstwo - w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

b)  sprzętu komputerowego, podzespołów, oprogramowania oraz urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających transmisję danych od podmiotów zajmujących się rybołówstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa - w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 508/2014,

c)  sprzętu komputerowego i oprogramowania, takich jak: skanery, czytniki kodów paskowych, drukarki kodów paskowych, sprzęty ważące, bazy danych, etykiety, czytniki RFID, chipy elektroniczne, smartfony, tablety, laptopy, infrastruktura teleinformatyczna do wyposażenia serwerowni, systemy elektroniczne gromadzące dane, strony internetowe, mobilne aplikacje, interaktywne kioski informacyjne w portach, umożliwiających wdrożenie systemu identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury - w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 508/2014,

d)  technologii, sprzętu komputerowego i oprogramowania, umożliwiających wdrażanie programów w zakresie wymiany danych, informacji, deklaracji i powiadomień, o których mowa w art. 111 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1224/2009", a także analizę takich danych, informacji, deklaracji i powiadomień - w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 508/2014;

2)   zakupu, modernizacji i dopuszczenia do eksploatacji statków patrolowych, statków powietrznych, dronów i śmigłowców oraz zakupu ich wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania kontroli rybołówstwa - w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. e rozporządzenia nr 508/2014;

3)   zakupu innych niż określone w pkt 2 środków służących przeprowadzaniu kontroli rybołówstwa:

a)  urządzeń służących do teledetekcji, w tym radarów,

b)  urządzeń umożliwiających pomiar mocy silnika, rozmiaru oczek lub grubości przędzy sieci rybackich,

c)  usług polegających na pomiarze mocy silnika,

d)  wag i czytników kodów,

e)  pontonów i urządzeń umożliwiających ich transport,

f)  detektorów akustycznych urządzeń odstraszających,

g)  urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku,

h)  urządzeń umożliwiających pomiar długości ryb,

i)  sprzętu audiowizualnego,

j)  środków transportu

-      w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. f rozporządzenia nr 508/2014;

4)   opracowania niestosowanych dotychczas systemów kontroli lub monitorowania rybołówstwa oraz realizacji projektów pilotażowych dotyczących kontroli rybołówstwa - w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. g rozporządzenia nr 508/2014;

5)   organizacji, obsługi techniczno-administracyjnej oraz udziału pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie monitorowania, kontroli i nadzorowania działalności połowowej w konferencjach, szkoleniach, stażach, wyjazdach studyjnych oraz spotkaniach dotyczących monitorowania, kontroli lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa, w tym przejazdów, diet i zakwaterowania - w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. h rozporządzenia nr 508/2014;

6)   przygotowania analiz kosztów i korzyści związanych z monitorowaniem, kontrolą lub nadzorem nad wykonywaniem rybołówstwa, a także analiz przeprowadzonych audytów lub wydatków poniesionych przez organy administracji rybołówstwa morskiego w rozumieniu przepisów o rybołówstwie morskim na potrzeby monitorowania, kontroli lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa - w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 508/2014;

7)   organizacji, obsługi techniczno-administracyjnej oraz udziału uczestników konferencji, szkoleń oraz seminariów, służących zwiększeniu świadomości w zakresie konieczności zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, w tym przejazdów, diet i zakwaterowania, a także przygotowania i realizacji kampanii informacyjnych w tym zakresie - w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. j rozporządzenia nr 508/2014;

8)   operacyjne:

a)  wynagrodzeń brutto oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych brutto, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz nagród, premii i dodatków, jeżeli wynikają z regulaminu wynagradzania wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. b, w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonywanych zadań przez:

–  pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli stad ryb podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji, ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia nr 1224/2009,

–  pracowników odpowiedzialnych za obsługę finansową i kadrową przeprowadzania kontroli, o której mowa w tiret pierwsze,

–  obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 73 i art. 73a rozporządzenia nr 1224/2009,

–  członków załóg statków patrolowych służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w tiret pierwsze,

b)  związane z umowami zlecenia lub umowami o dzieło, zawartymi w celu wsparcia przeprowadzania kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, lub obsługi, o której mowa w lit. a tiret drugie,

c)  delegacji służbowych służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, w tym przejazdów, diet i zakwaterowania pracowników, o których mowa w lit. a tiret pierwsze, i obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 73 i art. 73a rozporządzenia nr 1224/2009,

d)  związane z eksploatacją, konserwacją, serwisem i niezbędnymi naprawami środków służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze,

e)  ubezpieczenia środków służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze,

f)  zakupu usług telekomunikacyjnych służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze,

g)  adaptacji, remontu, budowy, przebudowy oraz prac projektowych pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, proporcjonalnie do liczby pracowników przeprowadzających kontrolę, o której mowa w lit. a tiret pierwsze,

h)  najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, proporcjonalnie do liczby pracowników przeprowadzających kontrolę, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, albo do kubatury pomieszczeń zajmowanych przez tych pracowników,

i)  opłat za zużytą energię elektryczną, cieplną i gazową oraz wodę, proporcjonalnie do liczby pracowników przeprowadzających kontrolę, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, albo do kubatury pomieszczeń zajmowanych przez tych pracowników,

j)  czarteru statku służącego przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w lit. a tiret pierwsze

-      w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. k rozporządzenia nr 508/2014;

9)   wdrożenia planu działania ustanowionego zgodnie z art. 102 ust. 4 rozporządzenia nr 1224/2009, w tym poniesione koszty operacyjne związane z przygotowaniem i realizacją zadań określonych w tym planie - w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. l rozporządzenia nr 508/2014.

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1437) z późn. zm.

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:   

Wzory wniosków o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność