Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Celem Priorytetu 3 jest zwiększenie efektywności systemu kontroli rybołówstwa oraz usprawnienie procesu zbioru danych rybackich służących realizacji Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz zapewnienie 100% wypełnienia obowiązku transmisji danych. Cel ten pojawił się jako odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę modernizacji systemów informatycznych, w tym lokalnego systemu informatycznego oraz pełniejszej integracji tych systemów z bazami danych administracji rybackiej.

W podejściu oddolnym działania programowe skupią się na szkoleniu rybaków dotyczącym celów i założeń WPRyb oraz ich realizacji, w szczególności w zakresie zwiększania świadomości społeczeństwa w odniesieniu do skutków nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów oraz stosowania zasad WPRyb.

W podejściu odgórnym wsparcie skierowane będzie do administracji odpowiedzialnej za kontrolę, które będzie obejmowało również modernizację i zakup środków kontroli. Wiąże się z tym również potrzeba konsolidacji oraz podniesienie jakości zadań wykonywanych przez służby kontrolne.

Nowym komponentem zbierania danych będzie włączenie, zarówno do kontroli i egzekwowania, jak i gromadzenia danych, elementów z zakresu rybołówstwa śródlądowego.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE i DOKUMENTY:

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Działania 3.2 Gromadzenie danych

 

 Wzory wniosków o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Legislacja