Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów

 

 Warunki uzyskania pomocy:


Pomoc na realizację operacji w ramach działania Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów przyznaje się na realizację operacji mających na celu rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.
Pomoc przyznaje się:

 1. szkołom wyższym:

  1. kształcącym w zakresie rybactwa lub
  2. prowadzącym badania w zakresie rybactwa,

 2. instytutowi badawczemu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371), lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. poz. 572), prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa,
 3. szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kształcenie zawodowe w zakresie rybactwa,
 4. uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom,
 5. stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, realizującym statutowe zadania w zakresie rybactwa.  Pomoc przyznaje się tym podmiotom, jeżeli podmioty te realizowały swoje statutowe działania w zakresie rybactwa przez okres co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku realizacji operacji przez przedsiębiorstwo niespełniające definicji MŚP, intensywność pomocy ulega zmniejszeniu do 30% zwrotu kosztów kwalifikowalnych.


Wysokość pomocy:
Pomoc przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50 % tych kosztów. Poziom refundacji może zostać podniesiony do 90 % tych kosztów, jeśli operacja spełnia wszystkie poniższe kryteria:

 • jest w interesie zbiorowym,
 • ma zbiorowego beneficjenta,
 • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym (wymóg uzyskania opinii instytutu badawczego lub instytutu naukowego w zakresie innowacyjnych właściwości planowanej operacji, nie dotyczy operacji realizowanych przez te instytucje).

 
Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:


1)    Wnioskodawca jest jednostką (maksymalnie 35 pkt):

 • realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 35 pkt,
 • realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 25 pkt,
 • realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 5 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 15 pkt.


2)    Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń lub konferencji w obszarze rybactwa śródlądowego (maksymalnie 35 pkt):

 • przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 35 pkt,
 • przez okres dłuższy niż 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 25 pkt,
 • przez okres od 5 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 15 pkt.


3)    Dostęp do rozpowszechnianych informacji (maksymalnie 30 pkt):  

 • operacja przewiduje udział co najmniej 150 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji – 30 pkt,
 • operacja przewiduje udział od 100 do 149 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji – 25 pkt,
 • operacja przewiduje udział od 50 do 99 osób w ramach jednego szkolenia lub konferencji – 20 pkt.


Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 30-31, 34-56 oraz Załącznikach nr 3-5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 515) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność