Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Poddziałanie 2.3.3 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit e, i oraz j rozporządzenia nr 508/2014

Grupa operacji które nie muszą prowadzić do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. e oraz i rozporządzenia nr 508/2014

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc przyznaje się na realizację operacji:

 • zmniejszających negatywne lub zwiększających pozytywne oddziaływanie na środowisko oraz poprawiających efektywne gospodarowanie zasobami (art. 48 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014);
 • skutkujących znacznym zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstw z sektora akwakultury na zużycie i jakość wody, w szczególności przez zmniejszanie ilości wykorzystywanych wody lub chemikaliów, antybiotyków i innych leków lub poprzez poprawę jakości wody wyjściowej, w tym przez zakładanie multitroficznych systemów dla akwakultury (art. 48 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 508/2014);

Pomoc przyznaje się:

 • uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566);
 • podmiotowi, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

- który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku  gdy  o przyznanie  pomocy  ubiegają  się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, do wysokości:

 1. 50% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE
 2. 30% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb.

Wybór projektów:

O kolejności wniosków o dofinansowanie na liście wniosków o dofinansowanie decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. W odniesieniu do grupy operacji które nie muszą prowadzić do wzrostu produkcji w akwakulturze (w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. e oraz i rozporządzenia nr 508/2014) kryteriami wyboru operacji do dofinansowania są:

 1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 25 pkt):

  1. zaawansowane  -  prawomocna  decyzja  o udzieleniu  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  pozwolenia  na  budowę  albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 25 pkt;
  2. średniozaawansowane  -  decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 20 pkt;
  3. początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
  4. operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 25 pkt.

 2. Efektywność wykorzystania zasobów wodnych (maksymalnie 25 pkt):  

  1. w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 40% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji - 25 pkt;
  2. w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 30%, jednak nie więcej niż 40% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji - 20 pkt;
  3. w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 20%, jednak nie więcej niż 30% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji - 15 pkt;
  4. w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 20% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji - 10 pkt.

 3. Zaawansowanie technologiczne (maksymalnie 30 pkt):  

  1. operacja przewiduje zastosowanie technologii akwaponicznej - 15 pkt;
  2. operacja  przewiduje  zastosowanie  technologii  wymiany  cieplnej  lub  wykorzystanie  energii  cieplnej  pochodzącej z innych źródeł - 15 pkt;
  3. operacja przewiduje zastosowanie systemu multitroficznego - 15 pkt;
  4. operacja przewiduje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - 15 pkt.

 4. Inwestycje (maksymalnie 20 pkt) o wartości dofinansowania do:

  1. 300 tys. zł - 20 pkt;
  2. powyżej 300 tys. zł do 400 tys. zł - 10 pkt;
  3. powyżej 400 tys. zł - 5 pkt.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, w tym o warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 515 z późn. zm.).

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020


Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Bizne­s Plan

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Formularz określający ilość materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność