Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Poddziałanie 2.3.3 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit e, i oraz j rozporządzenia nr 508/2014

Grupa operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 508/2014

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze (w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 508/2014) przyznaje się na budowę nowego obiektu chowu lub hodowli ryb z zamkniętym obiegiem wody lub przebudowę, rozbudowę, adaptację istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, lub wyposażenie takiego obiektu w maszyny i urządzenia techniczne oraz zakup środków transportu przeznaczonych do używania w transporcie wewnętrznym w danym obiekcie lub środków transportu przeznaczonych do przewozu ryb lub innych organizmów wodnych, lub produktów rybnych.

Przez obiekt chowu lub hodowli ryb z zamkniętym obiegiem wody, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć obiekt, w którym występuje ciągła rotacja wody, a jej wymiana następuje nie częściej niż raz na dobę.

Pomoc obejmuje również zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych, zwanych dalej "materiałem obsadowym", przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli trwających nie krócej niż 3 miesiące, na potrzeby:

 1. pierwszego cyklu hodowlanego w nowym obiekcie chowu lub hodowli ryb powstałym w wyniku realizacji operacji lub
 2. zwiększenia produkcji modernizowanych, rozbudowywanych, odbudowywanych lub przebudowywanych obiektów chowu lub hodowli ryb.

Ilość materiału obsadowego:

 • określa się zgodnie z formularzem udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją",
 • nie może być większa niż 50% wielkości produkcji zaplanowanej dla nowego obiektu chowu lub hodowli ryb lub wielkości produkcji zwiększonej w wyniku operacji realizowanej w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.

Koszt zakupu materiału obsadowego zalicza się do kosztów kwalifikowalnych operacji do wysokości nieprzekraczającej 30% całości kosztów kwalifikowalnych tej operacji.

Pomoc na realizację operacji nie obejmuje operacji w zakresie dotyczącym:

 • ryb akwariowych lub ozdobnych,
 • odbudowy istniejących stawów lub zalewów przez usuwanie mułu lub inwestycji mających na celu zapobieganie odkładaniu się mułu,
 • budowy nowych obiektów chowu lub hodowli ryb typu karpiowego,
 • rozbudowy obiektu chowu lub hodowli ryb typu karpiowego o powierzchnię przekraczającą 50% sumy powierzchni ewidencyjnej obiektu, który ma być rozbudowany.

Przez obiekt chowu lub hodowli ryb typu karpiowego należy rozumieć integralny terytorialnie system płytkich ziemnych zbiorników wody stojącej lub wolno płynącej w ilościach niezbędnych do uzupełnienia strat wynikających z przesiąków lub parowania, służących do chowu lub hodowli karpia lub innych gatunków ryb o zbliżonych do niego wymaganiach środowiskowych, w których woda w sezonie letnim nagrzewa się w sposób naturalny do temperatury powyżej 20°C, któremu został nadany jeden numer weterynaryjny nadawany na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

 

Pomoc przyznaje się:

 

 • uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) lub
 • podmiotowi, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

– który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, lub

 • posiadaczowi gruntów - w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Wysokość pomocy:

 

Pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, do wysokości:

 1. 50% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE
 2. 30% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE

  Nie więcej jednak niż:

  a) 3 000 000 zł - w przypadku operacji zakładającej wzrost produkcji ryb w danym obiekcie chowu lub hodowli do 99 ton rocznie,

  b) 10 000 000 zł - w przypadku operacji zakładającej wzrost produkcji ryb w danym obiekcie chowu lub hodowli powyżej 99 ton rocznie, z tym że pomoc powyżej kwoty 3 000 000 zł nie może być wyższa niż 15 000 zł na każdą tonę wzrostu produkcji powyżej 99 ton;


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 

Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten może dotyczyć operacji, która dotyczy jednego obiektu chowu lub hodowli.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 1. osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 2. przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:


O kolejności wniosków o dofinansowanie na liście wniosków o dofinansowanie decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. W odniesieniu do grupy operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze (w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 508/2014) kryteriami wyboru operacji do dofinansowania są:

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):
1)   zaawansowane - prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;
2)   średniozaawansowane - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;
3)   początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
4)   operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 20 pkt.
2.   Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 10 pkt):
1)   w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstaną 4 lub więcej nowe miejsca pracy - 10 pkt;
2)   w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy - 7 pkt;
3)   w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie 1 nowe miejsce pracy - 5 pkt;
4)   w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie powyżej 1 nowego miejsca pracy - 7 pkt;
5)   w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb utrzymane zostanie dotychczasowe zatrudnienie przy jednoczesnym wzroście produkcji - 5 pkt.
3.   Efektywność produkcyjna operacji:
1)   niedotyczących obiektów wylęgarniczo-podchowowych (maksymalnie 30 pkt):
a)   w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji powyżej 300 ton rocznie - 30 pkt,
b)   w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 200 do 300 ton rocznie - 25 pkt,
c)   w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 100 do 199 ton rocznie - 20 pkt,
d)   w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 50 do 99 ton rocznie - 15 pkt;
2)   w przypadku obiektów wylęgarniczo-podchowowych (maksymalnie 70 pkt):
a)   w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie co najmniej 100 litrów ikry - 70 pkt,
b)   w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie od co najmniej 60 do 99 litrów ikry - 60 pkt,
c)   w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie od co najmniej 10 do 59 litrów ikry - 50 pkt.
4.   Efektywność wykorzystania zasobów wodnych (nie dotyczy obiektów wylęgarniczo-podchowowych) (maksymalnie 40 pkt):
1)   w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji powyżej 10 ton z 1 l/s poboru wody - 40 pkt;
2)   w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 7,5 do 10 ton z 1 l/s poboru wody - 35 pkt;
3)   w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 5 do poniżej 7,5 tony z 1 l/s poboru wody - 30 pkt;
4)   w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 3 do poniżej 5 ton z 1 l/s poboru wody - 25 pkt.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, w tym o warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r., poz. 515 z późn. zm.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020


Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Formularz określający ilość materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność