Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Poddziałanie 2.3.2 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/2014

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc przyznaje się na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury.

Pomoc jest związana ze zwiększeniem efektywności energetycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii obejmujących energię:

 • pochodzącą z niekopalnych odnawialnych źródeł, w tym energię wiatru,
 • promieniowania słonecznego,
 • aerotermalną,
 • geotermalną,
 • hydrotermalną,
 • spadku wody (hydroenergia),
 • fal, prądów i pływów morskich,
 • otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Pomoc przyznaje się:

 1. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,
 2. podmiotom planującym podjęcie działalności chowu lub hodowli ryb w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach poddziałań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a i c rozporządzenia wykonawczego (rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r., poz. 515 z późn. zm.), oraz działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku  gdy  o przyznanie  pomocy  ubiegają  się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, do wysokości:

 1. 50% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE
 2. 30% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE

Pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż:

1)   w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 1:

a)  500 000 zł - w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi do 99 ton rocznie,

b)  1 000 000 zł - w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi od 100 ton do 249 ton rocznie,

c)  1 500 000 zł - w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi od 250 ton do 500 ton rocznie,

d)  2 000 000 zł - w przypadku obiektu chowu lub hodowli ryb, którego produkcja wynosi powyżej 500 ton rocznie;

2)   w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2 - 1 000 000 zł.

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb.

Wybór projektów:

O kolejności wniosków o dofinansowanie na liście wniosków o dofinansowanie decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. W odniesieniu do inwestycji produkcyjnych w akwakulturę - zwiększanie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii (w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/2014) kryteriami wyboru operacji do dofinansowania są:

 1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

  1. zaawansowane - prawomocna  decyzja  o udzieleniu  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  pozwolenia  na  budowę  albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;
  2. średniozaawansowane - decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;
  3. początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
  4. operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 20 pkt.

 2. Wpływ operacji na poziom planowanego maksymalnego zapotrzebowania energetycznego przez odnawialne źródła energii (maksymalnie 30 pkt):

  1. w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie 100% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury - 30 pkt;
  2. w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 100% do 75% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury - 25 pkt;
  3. w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 75% do 50% zapotrzebowania  energetycznego  przedsiębiorstwa akwakultury - 20 pkt;
  4. w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 50% do 20% zapotrzebowania  energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury - 10 pkt.

 3. Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 50 pkt):

  1. koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi poniżej 5500 zł - 50 pkt,
  2. koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 5500 zł do 7499 zł - 30 pkt,
  3. koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 7500 zł do 9999 zł - 20 pkt,
  4. koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 10 000 zł do 12 000 zł - 10 pkt,
  5. operacja  zakłada  zastosowanie  innych  niż  odnawialne  źródła  energii  (OZE)  technologii  zwiększania  efektywności energetycznej - 30 pkt

- przy  czym  koszt  mocy  przyłączeniowej  jest  liczony jako  iloraz  łącznych  kosztów operacji netto i zaplanowanej mocy przyłączeniowej operacji.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, w tym o warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r., poz. 515 z późn. zm.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność