Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Poddziałanie 2.3.1 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/2014

Grupa operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014

 

Grupa operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury - pytania i odpowiedzi

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się na:

1) inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodaną, lub

2) różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej. Wsparcia na rozwój działalności uzupełniającej udziela się wyłącznie przedsiębiorstwom z sektora akwakultury, jeżeli ta działalność uzupełniająca wiąże się z podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą akwakultury i obejmuje turystykę wędkarską, usługi środowiskowe dotyczące akwakultury lub działania edukacyjne dotyczące akwakultury.

Pomoc na realizację operacji w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się:

1) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) lub

2) podmiotowi, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

– który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb.

 

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

  

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę – w zakresie grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, do wysokości:

1) 50% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE;

2) 30% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE

-nie więcej jednak niż 2 mln zł na daną operację.

  

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten może dotyczyć operacji, która dotyczy jednego obiektu chowu lub hodowli.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

1.osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),

2.przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

  

Wybór projektów:

O kolejności wniosków o dofinansowanie na liście wniosków o dofinansowanie decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. W odniesieniu do grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. kryteriami wyboru operacji do dofinansowania, zarówno dla operacji realizowanych na podstawie art. 48 ust. 1 lit. f jak również lit. h, są:

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

a) zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;

b) średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;

c) początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;

d) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 10 pkt.

2. Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności (maksymalnie 45 pkt):

a) w wyniku operacji planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności wyniosą powyżej 30% do 40% przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 45 pkt;

b) w wyniku operacji planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności wyniosą powyżej 20% do 30% przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 40 pkt;

c) w wyniku operacji planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności wyniosą powyżej 10% do 20% przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 35 pkt;

d) w wyniku operacji planowane przychody z dodatkowych źródeł działalności wyniosą do 10% przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) – 30 pkt.

3. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 35 pkt):

a) w wyniku operacji powstaną 4 lub więcej nowych miejsc pracy – 35 pkt;

b) w wyniku operacji powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy – 30 pkt;

c) w wyniku operacji powstanie 1 nowe miejsce pracy – 25 pkt;

d) w wyniku operacji 3 lub więcej miejsc pracy zostanie utrzymanych dzięki przeniesieniu ich do nowych form działalności – 20 pkt;

e) w wyniku operacji od 1 do 2 miejsc pracy zostanie utrzymanych dzięki przeniesieniu ich do nowych form działalności – 15 pkt.

 Kolejność wniosku o dofinansowanie na liście ustala się od operacji, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najniższą liczbę punktów. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności wniosku o dofinansowanie na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i o tej samej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy pierwszeństwo na liście uzyskuje wniosek o dofinansowanie, który został złożony jako pierwszy.

 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

 

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, w tym o warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r., poz. 515 z późn. zm.)

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej

Formularz określający ilość materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność