Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Poddziałanie 2.3.1 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/2014

Grupa operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

 

Grupa operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 - pytania i odpowiedzi  

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze (w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014) przyznaje się na:

 • budowę nowego obiektu chowu lub hodowli ryb i wyposażenie tego obiektu w maszyny i urządzenia techniczne lub zakup środków transportu przeznaczonych do używania w transporcie wewnętrznym w danym obiekcie, zwanych dalej "środkami transportu wewnętrznego", lub środków transportu przeznaczonych do przewozu ryb lub innych organizmów wodnych, lub produktów rybnych, zwanych dalej "środkami transportu zewnętrznego", lub
 • odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, lub
 • adaptację lub remont połączony z modernizacją istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, lub wyposażenie istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne, lub zakup środków transportu wewnętrznego lub środków transportu zewnętrznego.

Pomoc obejmuje również zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych, zwanych dalej "materiałem obsadowym", przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli trwających nie krócej niż 3 miesiące, na potrzeby:

 1. pierwszego cyklu hodowlanego w nowym obiekcie chowu lub hodowli ryb powstałym w wyniku realizacji operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę i działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury lub
 2. zwiększenia produkcji modernizowanych, rozbudowywanych, odbudowywanych lub przebudowywanych obiektów chowu lub hodowli ryb.

Ilość materiału obsadowego:

 • określa się zgodnie z formularzem udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją",
 • nie może być większa niż 50% wielkości produkcji zaplanowanej dla nowego obiektu chowu lub hodowli ryb lub wielkości produkcji zwiększonej w wyniku operacji realizowanej w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.

Koszt zakupu materiału obsadowego zalicza się do kosztów kwalifikowalnych operacji do wysokości nieprzekraczającej 30% całości kosztów kwalifikowalnych tej operacji.

Pomoc na realizację operacji nie obejmuje operacji w zakresie dotyczącym:

 • ryb akwariowych lub ozdobnych,
 • odbudowy istniejących stawów lub zalewów przez usuwanie mułu lub inwestycji mających na celu zapobieganie odkładaniu się mułu,
 • budowy nowych obiektów chowu lub hodowli ryb typu karpiowego,
 • rozbudowy obiektu chowu lub hodowli ryb typu karpiowego o powierzchnię przekraczającą 50% sumy powierzchni ewidencyjnej obiektu, który ma być rozbudowany.

Przez obiekt chowu lub hodowli ryb typu karpiowego należy rozumieć integralny terytorialnie system płytkich ziemnych zbiorników wody stojącej lub wolno płynącej w ilościach niezbędnych do uzupełnienia strat wynikających z przesiąków lub parowania, służących do chowu lub hodowli karpia lub innych gatunków ryb o zbliżonych do niego wymaganiach środowiskowych, w których woda w sezonie letnim nagrzewa się w sposób naturalny do temperatury powyżej 20°C, któremu został nadany jeden numer weterynaryjny nadawany na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

 

Pomoc przyznaje się:

 

 • uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) lub
 • podmiotowi, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

– który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, lub

 • posiadaczowi gruntów - w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Wysokość pomocy:

 

Pomoc na realizację operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, do wysokości:

 1. 50% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE
 2. 30% tych kosztów – w przypadku gdy operacja jest realizowana przez podmiot, który nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE

- jeżeli operacja zakłada wzrost produkcji:

 • do 99 ton rocznie - pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż 2 000 000 zł,
 • powyżej 99 ton rocznie - pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż 5 000 000 zł, z tym że pomoc powyżej kwoty 2 000 000 zł nie może być wyższa niż 10 000 zł na każdą tonę wzrostu produkcji powyżej 99 ton  

 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 

Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten może dotyczyć operacji, która dotyczy jednego obiektu chowu lub hodowli.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 1. osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 2. przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

 

O kolejności wniosków o dofinansowanie na liście wniosków o dofinansowanie decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. W odniesieniu do grupy operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze (w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014) kryteriami wyboru operacji do dofinansowania są:

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):
a)    zaawansowane - prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt
b)    średniozaawansowane - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt,
c)    początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt
d)    operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 10 pkt.

2. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 20 pkt):
a)    w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstaną 4 lub więcej nowych miejsc pracy - 20 pkt;
b)    w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy - 15 pkt;
c)    w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie 1 nowe miejsce pracy - 10 pkt;
d)    w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie powyżej 1 nowego miejsca pracy - 15 pkt;
e)    w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb utrzymane zostanie dotychczasowe zatrudnienie przy jednoczesnym wzroście produkcji - 10 pkt.

3. Efektywność produkcyjna operacji (maksymalnie 35 pkt):
a)    możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą powyżej 500 ton rocznie - 35 pkt;
b)    możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 250 do 500 ton rocznie - 30 pkt;
c)    możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 100 do 249 ton rocznie - 20 pkt;
d)    możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 50 do 99 ton rocznie - 15 pkt.

4. Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 25 pkt):
a)    współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi do 74 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 25 pkt;
b)    współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 74 do 79 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 23 pkt;
c)    współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 79 do 89 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 22 pkt;
d)    współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 89 do 99 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 20 pkt;
e)    współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 99 do 109 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 18 pkt;
f)    współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 109 do 124 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 15 pkt;
g)    współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 124 do 139 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 12 pkt;
h)    współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 139 do 159 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 9 pkt;
i)    współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 159 do 179 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 6 pkt;
j)    współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 179 do 200 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 3 pkt.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, w tym o warunkach i trybie przyznawania wypłaty i zwrotu dofinansowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 515 z późn. zm.).

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa                                

Biznes Plan

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Formularz określający ilość materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność