Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

 

Poddziałanie 2.3.1 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/2014

Poddziałanie 2.3.2 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit k rozporządzenia nr 508/2014

Poddziałanie 2.3.3 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit e, i oraz j rozporządzenia nr 508/2014

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Priorytetu 2 działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę zostało podzielone na trzy poddziałania, które dodatkowo dzielą się na grupy operacji. Dla każdej z tych grup opracowane zostały odrębne kryteria wyboru (otwórz wykaz kryteriów). W konsekwencji dla każdej z grup ogłaszany będzie osobny nabór wniosków o dofinansowanie. Jednocześnie każdej z tych grup przypisany został inny zakres wsparcia, określony w art. 48 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014.