Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury

Warunki uzyskania pomocy

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury przyznaje się na realizację operacji mających na celu wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy.


Pomoc przyznaje się:

1.szkołom wyższym:
               a) kształcącym w zakresie rybactwa lub
               b) prowadzącym badania w zakresie rybactwa,
2.instytutowi badawczemu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371), lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. poz. 572), prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa

- na realizację operacji w zakresie zapewniania usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury - określonym w art. 49 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

 

Prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub planującym podjęcie takiej działalności w zakresie działania Inwestycje produkcyjne w akwakulturę i działania Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury:
 a) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwom w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), zwanego dalej "zaleceniem 2003/361/WE", lub
 b) uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom lub stowarzyszeniom realizującym statutowe zadania w zakresie rybactwa przez okres co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

- na realizację operacji w zakresie zakupu usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związanych z prowadzeniem gospodarstwa -  określonym w art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014


Wysokość pomocy:

I.Pomoc na realizację operacji w zakresie zapewniania usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury - określonym w art. 49 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, nie więcej jednak niż 2 000 000 zł.

II.Pomoc na realizację operacji w zakresie zakupu usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związanych z prowadzeniem gospodarstwa -  określonym w art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:
1) 50% tych kosztów - w przypadku beneficjentów będących mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/261/WE;
2) 75% tych kosztów - w przypadku beneficjentów będących uznaną organizacją producentów sektora akwakultury lub związkiem organizacji producentów sektora akwakultury;
3) 30% tych kosztów - w przypadku beneficjentów innych niż wymienieni w pkt 1 i 2.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).


Wybór projektów:

Grupa 1 - operacje polegające na zakupie usług doradczych, na które przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 4000 euro

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolejność złożenia wniosków w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie.

Grupa 2 - pozostałe operacje polegające na zakupie usług doradczych, na które przewiduje się dofinansowanie w wysokości powyżej 4000 euro

W ramach operacji przewiduje się dofinansowanie usług prowadzących do przygotowania dokumentacji będącej podstawą wniosku o dofinansowanie w innych działaniach (maksymalnie 40 pkt) na operacje, w których:
1) przewiduje się wzrost produkcji w akwakulturze - 40 pkt;
2) nie przewiduje się wzrostu produkcji w akwakulturze - 20 pkt.

2. Wnioskodawca jest organizacją społeczną lub innym podmiotem niekomercyjnym, statutowo działającym na rzecz rybactwa (maksymalnie 60 pkt):
1) wsparcie akwakultury jest głównym celem działalności wnioskodawcy - 30 pkt;
2) wsparcie akwakultury jest jednym z kierunków działalności wnioskodawcy - 15 pkt;
3) operacja przewiduje uzyskanie wiedzy lub rozwiązań, które zostaną udostępnione co najmniej 10-osobowej grupie podmiotów - 20 pkt;
4) operacja przewiduje uzyskanie wiedzy lub rozwiązań, które zostaną opublikowane w ogólnodostępnych źródłach - 30 pkt.


Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 6-10, 34-56 oraz Załącznikach nr 3-5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 515) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Wzór Biznes Planu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność