Działanie 2.1 Innowacje

 

Warunki uzyskania pomocy:


Pomoc w ramach działania Innowacje jest przyznawana na realizację operacji mających na celu wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy. Wsparciem w ramach tego działania objęte są operacje polegające na opracowaniu, testowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie chowu lub hodowli ryb mające na celu:

 • rozwijanie w gospodarstwach akwakultury wiedzy technicznej, naukowej lub organizacyjnej, która, w szczególności, ograniczy oddziaływanie na środowisko, zmniejszy uzależnienie od mączki rybnej i oleju rybnego, będzie wspierać zrównoważone gospodarowanie zasobami w sektorze akwakultury, poprawi dobrostan zwierząt lub ułatwi nowe zrównoważone metody produkcji,
 • rozwijanie lub wprowadzanie do obrotu nowych gatunków akwakultury o dobrym potencjale rynkowym, nowych lub znacznie ulepszonych produktów, nowych lub ulepszonych procesów, lub nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji,
 • badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich wykonalności technicznej lub ekonomicznej.


W ramach realizowanej operacji wnioskodawca sporządza analizę naukową operacji, która jest poddawana ocenie przez organ opiniodawczo-doradczy, powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358, późn. zm.).
Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Pomoc przyznaje się:

 

 1. szkołom wyższym:

  1. kształcącym w zakresie rybactwa lub
  2. prowadzącym badania w zakresie rybactwa,

 2. instytutowi badawczemu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, późn. zm.), lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, późn. zm.), prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa,
 3. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na chowie lub hodowli ryb – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez te podmioty z podmiotami, o których mowa w pkt 1 lub 2, powiązane ze sobą umową konsorcjum oraz operacja spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  1. jest w interesie zbiorowym;
  2. ma zbiorowego beneficjenta;

 4. projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

 Wysokość pomocy:


Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, nie więcej jednak niż:

 • 3 000 000 zł albo
 • 6 000 000 zł - w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez grupę podmiotów składającą się co najmniej z dwóch podmiotów powiązanych ze sobą umową konsorcjum.


Wysokość kwoty pomocy może być zwiększona o 2 000 000 zł - w przypadku gdy realizacja operacji przewiduje wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym obiekcie chowu lub hodowli ryb. Wdrożenie nowej technologii:

 • polega na zapewnieniu przez podmiot realizujący operację wsparcia polegającego w szczególności na doradztwie, nadzorze, przygotowaniu dokumentacji technicznej, zakupie lub produkcji, lub instalacji urządzeń w obiekcie chowu lub hodowli ryb, w którym będzie wdrażana nowa technologia,
 • nie może trwać dłużej niż 24 miesiące od dnia złożenia wniosku o płatność końcową, z tym że do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty poniesione do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
 • nie może obejmować przeniesienia prawa własności urządzeń objętych operacją przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach tej operacji.


Wyniki realizacji operacji w ramach działania innowacje są udostępniane na stronie internetowej beneficjenta przez okres co najmniej 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach danej operacji oraz upubliczniane w szczególności przez udział w konferencjach lub wystawach o tematyce związanej z akwakulturą.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:


I. W ramach oceny dokonywanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:


1)    wnioskodawca jest jednostką naukową (maksymalnie 10 pkt):

 • realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego – 10 pkt,
 • której zakład będący beneficjentem realizuje zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego statutowo lub na podstawie upoważnienia – 7 pkt,
 • realizującą zadania mogące służyć rozwojowi rybactwa śródlądowego w zakresie medycyny weterynaryjnej, ochrony i oczyszczania wód, genetyki ryb, żywienia ryb, utylizacji odpadów, a także w innym zakresie służącym rozwojowi rybactwa śródlądowego – 5 pkt;

2)    projekt jest realizowany w konsorcjum (maksymalnie 15 pkt):

 • z co najmniej trzema jednostkami naukowymi i trzema przedsiębiorstwami akwakultury – 10 pkt,
 • z co najmniej dwoma jednostkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami akwakultury – 8 pkt,
 • z co najmniej jedną jednostką naukową i jednym przedsiębiorstwem akwakultury – 5 pkt,
 • z co najmniej jednym przedsiębiorstwem akwakultury – 2 pkt, przy czym w przypadku gdy projekt jest realizowany w konsorcjum, w którym dodatkowo uczestniczy przynajmniej jedna zagraniczna jednostka naukowa – 5 pkt;

3)    projekt przewiduje zaangażowanie osób kształcących się zawodowo w kierunku rybackim (maksymalnie 5 pkt):

 • udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany na każdym etapie projektu – 5 pkt,
 • udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie wdrożeniowym projektu – 4 pkt,
 • udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie badawczym projektu – 3 pkt,
 • udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie publikacji efektów projektu – 2 pkt.


II.    W ramach oceny dokonywanej przez organ opiniodawczo-doradczy o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:


1)   cel i tematyka projektu mieści się w zakresie objętym tematyką znajdującą się na liście publikowanej na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa – 15 pkt,
2)   projekt przewiduje (maksymalnie suma 15 pkt):

 • opracowanie i wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym przedsiębiorstwie akwakultury – 5 pkt,
 • badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich efektywności ekonomicznej i możliwości ich zastosowania na skalę gospodarczą – 5 pkt,
 • aktywne upublicznienie wyników projektów przez udział w co najmniej dwóch krajowych konferencjach lub wystawach i jednej zagranicznej konferencji lub wystawie o tematyce związanej z akwakulturą oraz w ogólnodostępnych źródłach – 5 pkt;

3)  ocena poziomu innowacyjności projektu (maksymalnie 40 pkt) – liczba punktów uzyskanych na podstawie rankingu opracowanego na podstawie średniej liczby punktów przyznanych przez organ opiniodawczo-doradczy dla danego naboru.
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 2-5 i 34-56 oraz Załącznikach nr 3-5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 515) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020


Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Wzór Biznes Planu

Wzór umowy o dofinansowanie

 Wzór wniosku o płatność