Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Celem ogólnym Priorytetu 2 jest osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej (ekstensywnej i intensywnej). Cel ten będzie realizowany za pomocą wielu działań, wśród których jako znaczące należy wyróżnić zacieśnienie współpracy między hodowcami a światem nauki na potrzeby innowacji i rozwiązań praktycznych w gospodarstwach akwakultury oraz koncentrację na wzroście lub utrzymaniu poziomu przedsiębiorczości w sektorze akwakultury (w tym zachęcaniu do wymiany pokoleniowej kadry zarządczej w przedsiębiorstwach akwakultury, modernizacji i rozwoju innowacyjnych gospodarstw akwakultury).

Kolejnym kluczowym aspektem są działania prośrodowiskowe zmniejszające negatywne lub zwiększające pozytywne oddziaływanie gospodarstw akwakultury na środowisko.

W ramach działań ogólnosektorowych wsparciem objęte będą operacje mające na celu wzrost produkcji, podniesienie rentowności podmiotów akwakultury oraz wzmocnienie planowania (przestrzenne, polityka wodna), ze szczególnym uwzględnieniem terenów akwakultury. Działania te będą wsparte kompleksowym dofinansowaniem w zakresie:
• wspierania zrównoważonej akwakultury świadczącej usługi w zakresie ochrony środowiska (działania wodno-środowiskowe),
• wspierania przejścia sposobu prowadzenia akwakultury (w stosownych przypadkach) z systemu klasycznego na system recyrkulacyjny (o obiegu zamkniętym),
• rozwijania lub wprowadzania nowych gatunków akwakultury o dobrym potencjale rynkowym, stanowiących alternatywę dla dominującego karpia i pstrąga,
• rozwijania i wprowadzania w gospodarstwach akwakultury nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych, systemów zarządzania, wiedzy technicznej, naukowej i organizacyjnej,
• dywersyfikację działalności prowadzonej w ramach akwakultury (hodowlanej lub uzupełniającej dotychczasową działalność).

Podejmowane będą próby prowadzenia akwakultury gatunków morskich i euryhalinowych (przystosowanych do szerokiego spektrum zasolenia wody) o wysokiej wartości rynkowej (np. turbot, ryby łososiowate, jesiotry, węgorz, sandacz) np.
w zakładach usytuowanych na lądzie, zasilanych wodą morską lub zwykle słonawą wodą geotermalną

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTY:

Działanie 2.1 Innowacje

Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

Działanie 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego

  

Wzory wniosków o dofinansowanie

Wzory Biznes Planów

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Legislacja